Документарни операции

Документарни акредитиви

Документарни акредитиви

Акредитивът е широко разпространена, надеждна форма на разплащане, представляваща неотменяем ангажимент на банката-издател да извърши плащане на посоченото в акредитива лице, наречено бенефициент, срещу представяне от негова страна на определен набор от документи, съответстващи на акредитивните условия и срокове.

Предимства за клиентите при избор на разплащане с акредитив в сравнение с другите форми на разплащане като авансов превод и инкасо:
 • Акредитивът дава сигурност на продавача, че ще получи плащане след изпълнение на заложените в акредитива условия;
 • Акредитивът дава сигурност на купувача, че плащането ще се извърши само след представяне на изисканите в акредитива стоково-разпоредителни документи при пълно съответствие на акредитивните условия и срокове;
 • Акредитивът е една от най-използваните форми на разплащане в международната търговия, предлагащ различни варианти за осъществяване на сделки по внос, износ или търговско посредничество. Особено удачна форма на разплащане е за контрагенти, които не се познават добре;
 • Акредитивите са регламентирани и се подчиняват на унифицирани международни правила, наречени - "Еднообразни правила и обичаи за документарните акредитиви", защитаващи интересите на всички страни, участващи в акредитива.
Fibank открива и обработва документарни акредитиви в лева и във валута, като предлага на своите клиенти широка гама акредитивни операции, включващи:

 • акредитиви по вноса;
 • акредитиви по износа;
 • прехвърляеми акредитиви;
 • уреждане потвърждаване на акредитиви от първокласни банки;
 • сконтиране на очаквани постъпления по акредитиви при извършен износ;
 • цедиране на вземания по очаквани постъпления по акредитиви.

Fibank има изградена широка мрежа от банки-кореспонденти и обслужва акредитивни операции в почти всички части на света.

Fibankразполага и с високо квалифицирани специалисти в областта на акредитивите, които са на разположение на клиентите за консултации при изготвяне условията на техните акредитиви.

В своята дейност при обработването на документарните акредитиви, Fibank се ръководи от “Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви” редакция 2007, публикация №.600 на МТК, Париж и в съответствие с действащото българско законодателство, вътрешните правила на Банката и международната обичайна практика.Международни банкови гаранции

Международни банкови гаранции

По своя характер, банковата гаранция представлява неотменяем ангажимент на Банката, в който тя писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари при предявяване на иск и съобразно условията, предвидени в нея.

Fibank издава от името на своите клиенти всички видове банкови гаранции:
 • Преки банкови гаранции, издадени директно в полза на чуждестранни фирми;
 • Непреки банкови гаранции – чуждестранна банка-кореспондент издава местна гаранция в полза на чуждестранна фирма, на база получена контра-гаранция издадена от ПИБ;
 • Fibank получава и авизира банкови гаранции от чужбина в полза на своите клиенти;
 • Fibank издава местни банкови гаранции в полза на своите клиенти, на база получени контрагаранции от чуждестранни банки кореспонденти.
Най-често срещаните международни банкови гаранции, обработвани от Fibank са:
 • гаранция за плащане;
 • гаранция за получаване на авансово плащане;
 • гаранция за участие в търг;
 • гаранция за добро изпълнение;
 • други банкови гаранции в зависимост от конкретната сделка и потребностите на клиента.

Fibank има изградена широка мрежа от банки-кореспонденти и обслужва международни банкови гаранции в почти всички части на света.

Fibank разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на международните банкови гаранции, които са на разположение на клиентите за консултации при изготвяне текстове и условията на техните гаранции.

В своята дейност при обработването на международните банкови гаранции, Fibank се ръководи от “Еднообразните правила за гаранциите платими при поискване” редакция 2010 год, публикация №.758 на МТК, Париж - за гаранциите платими при поискване, както и в съответствие с действащото българско законодателство, вътрешните правила на Банката и международната обичайна практика.Инкасо на документи

Инкасо на документи

Инкасото е услуга, при която Банката обработва финансови и/или търговски документи в съответствие с получени нареждания от наредителя по инкасото, с цел получаване на плащане или акцепт на документите от платеца.

Инкасото на документи е широко разпространена форма на плащане, с по-висока степен на сигурност от директния валутен превод, тъй като движението, съхранението и предаването на документи се осъществява чрез посредничеството на банки.

Най-често срещаните форми на инкасо са:
 • чисто инкасо - инкасо на финансови документи (менителници, трати, записи на заповед);
 • документарно инкасо – инкасо на търговски документи (фактури, транспортни документи и други стоково-разпоредителни и финансови документи);

При инкасата по износ, ангажиментът на Fibank се свежда до изпращането на документите по извършения износ до съответната банка, обслужваща вносителя, придружени с инструкции за тяхното предаване на вносителя.

При инкасата по внос, ангажиментът на Fibank се свежда до получаване, съхраняване и предаване на документите на вносителя, съгласно получените инструкциите от банката на износителя.

При инкасото ангажиментите на Банката са доста по-малки в сравнение с документарния акредитив и съответно банковите комисиони и такси са по-ниски.

Fibank обработва всички форми и видове инкаса по операциите за внос и износ на своите клиенти.

В своята дейност при обработването на инкасата, Fibank се ръководи от “Еднообразни правила за инкасата”, Брошура №522 на МТК, Париж и в съответствие с действащото българско законодателство и международната обичайна практика.