Кредити, гарантирани от Общински гаранционен фонд към Столична община (ОГФМСП-СО)

Нашето предложение
Fibank е сключила споразумение с ОГФМСП-СО за издаване на гаранции за обезпечаване на отпускани от Fibank кредити за МСППараметри

Кредитополучатели

малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, регистрирани със седалище на територията на Столична община или осъществяващи бизнес проект на територията на Столична община;

с приоритет ще бъдат третирани бизнес проекти в следните области: високи технологии и информационни услуги; туризъм, в частност семейно хотелиерство и ресторантьорство; производтво и търговия на стоки и услуги от леката промишленост; транспортни услуги за населението; услуги в областта на спорта, културата, младежки дейности, експортно ориентирани производства и производство на екологично чисти продукти.

Вид на гарантирани кредити
 • инвестиционни кредити;
 • кредити за оборотни средства.
Валута на кредитаBGN, EUR
Процент на гаранционно покритие

до 50% от размера на главницата на кредита, но не повече от 100 хил. лева.

Обезпечениевсички допустими от закона обезпечения, по ликвидационна стойност мин. 60% от размера на кредита
Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.