Инвестиционен кредит за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи

Кредит, който се усвоява при сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ "Земеделие".

Нашето предложение

Инвестиционен кредит за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи, предназначен за клиенти юридически лица, еднолични търговци и кооперации, регистрирани като земеделски производители. Финансиране на проекти със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд земеделие (ДФЗ).Параметри на кредита

Размердо 100% от одобрените инвестиционни разходи
Валута на кредитаBGN, EUR
Срокдо 10 години
Лихва

съгласно пазарните условия

Начин на погасяване
 • погасяване по погасителен план, съобразен с приходите от дейността на кредитополучателя;
 • кредити с цел финансиране на проекти с договор за безвъзмездна финансова помощ, частично погасяване на главницата по кредита при постъпване на средствата от субсидията.
Обезпечениеипотека на активите, предмет на инвестицията, както и всички други обезпечения, разрешени от Закона, особен залог на вземане по Договор за безвъзмездна финансова помощ
Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.