Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП)

Погасяване на кредита с всяка получена сума от субсидията

Нашето предложение

Кредит за оборотни средства или за инвестиционни цели, от който могат да се възползват юридически лица, еднолични търговци, кооперации и физически лица, регистрирани като земеделски производители


Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на ОСП предлага:
 • погасяване на кредита с всяка получена сума от субсидията;
 • погасената част от задължението по кредита може да се ползва отново за следващия период на подпомагане*;
 • срок до 5 години, след положително решение от страна на банката за всеки период на подпомагане;
 • без такса за ангажимент.Параметри на кредита

Размерпреди получаване на удостоверение от ДФЗ (УИН) за съответната стопаска година - до 100 % от очаквания размер на подпомагането, съгласно общо заявление за подпомагане за предходна стопанска година. Кредитът се усвоява на траншове до размера на получените плащания от предходната кампания след получаване на УИН за съответната стопанска година, размерът на кредита може да се увеличи до 100% от очакваните субсидии и индикативните ставки по всяка схема и всяка мярка.
Валута на кредитаBGN
Лихва

Годишният лихвен процент е от 3.99%, формиран на база CЛП* + надбавка

*СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията.

Предназначениеза оборотни средства и за инвестиционни цели
Срок

До 5 години

С всяка получена сума по субсидия се погасява съответната част от задължението по кредита, като кредитополучателят има право отново да ползва погасената сума за следващия период на подпомагане след положително решение на банката.

Обезпечение
 • особен залог в полза на банката на настоящи и бъдещи вземания от ДФЗ по всички схеми и мерки на Общата селскостопанска политика. След получаване на УРН и УИН за всяка стопанска година се прави индивидуализация на вписания залог на вземане;
 • особен залог на вземане по всички сметки на кредитополучателя в Първа инвестиционна банка АД или сключване на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки;
 • поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит.
Начина на погасяванеС всяка получена сума от субсидията

При положително решение на банката кредитополучателят има право да ползва отново съответната погасена част по кредита за следващия период на подпомагане в срок от датата на получаване на плащането по субсидията за съответния период, но не по-късно от 30.06 на годината, следваща изтичането на периода.

* Период на подпомагане е периодът между подаване на заявлението за подпомагане и 30.06. на следващата календарна година.Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.