ДДС Овърдрафт

Овъдрафт за финансиране на разходите за ДДС за инвестиционни проекти, включително съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС

Нашето предложение
ДДС Овърдрафт от Fibank предлага:
 • до 100 % от дължимия ДДС на одобрените разходи;
 • възстановеният ДДС погасява Вашия кредит;
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от възстановен ДДС.Параметри на кредита

Размердо 100 % дължимия ДДС на одобрените разходи
Предназначениеза плащане на разходи за ДДС, свързани с инвестиционни проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС
Валута на кредитаBGN, EUR
Срокдо 24 месеца
Лихва

на база вътрешнобанков кредитен рейтинг

Начини на погасяване
 • в режим на овърдрафт;
 • при възстановяване на ДДС лимитът на овърдрафта се намалява с получената сума.
Такси и комисиони
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от възстановен ДДС;
 • останалите такси и комисиони по Тарифата на Fibank
Обезпечение
 • всички допустими от Закона обезпечения;
 • Гаранционни схеми на НГФ, ОГФ и БАЕЗ.

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.