Овърдрафт сметка (необезпечен)

Кредит за покриване на временни парични дефицити

Нашето предложение
Овърдрафт сметка предлага:
 • сума до 250 000 лева;
 • в режим на овърдрафт;
 • без ипотека и залог на дълготрайни материални активи.


Параметри на кредита:

Размер: При едновременното изпълнение на долните условия:
 • до 50% от средномесечните кредитни обороти по разплащателни сметки в Първа инвестиционна банка АД или в други банки (само за нови клиенти), за последните 6 мeсеца.

и

 • до 80% от средномесечните приходи от продажби, съгласно годишна данъчна декларация за предходната финансова година.
  • минимален размер - 1 000 лева;
  • максимален размер - 250 000 лева.
Валута на кредита:BGN, EUR, USD 
Срок: до 12 месеца с възможност за автоматично продължаване
Лихва:

на база вътрешнобанков кредитен рейтинг

Начин на усвояване: в режим на овърдрафт
Начина на погасяване: еднократно на падеж
Обезпечение

без ипотека и залог на дълготрайни материални активи (ДМА)

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.