Супер кредит

Кредит, представен под формата на овърдрафт, чрез който разполагате с допълнителни средства за текущи нужди

Нашето предложение

Супер кредит за малък и среден бизнес предлага:

 • да развиете своя бизнес;
 • да разполагате с допълнителни средства за текущи нужди;
 • да дължите лихва само върху усвоената част от кредита;
 • по-дълъг срок на кредитиране - до 10 години;
 • по-дълъг гратисен период - вече до 36 месеца;
 • без погасителен план в рамките на 3 години;
 • отново да изтеглите погасената част от кредита - без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека;
 • по-дълъг срок за оборотните кредити - вече до 5 години;
 • по-ниски комисиони през периода на овърдрафт;
 • без такса за предсрочно погасяване след изтичане срока на овърдрафта.

Параметри на кредита:

Размер:без ограничение, в зависимост от нуждите на бизнеса и покритието на обезпечението
Валута на кредита:BGN, EUR
Срок:
 • за оборотни средства - до 60 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца;
 • за инвестиции - до 120 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца.
Лихва: от 3.12% годишна лихва, формирана на база СЛП* + надбавка/ОЛП+надбавка или 6m EURIBOR+надбавка

* СЛП на Fibank, виж Лихвен бюлетин на Fibank
Гратисен период:в режим на овърдрафт до 3 години
Начин на погасяване:месечни погасителни вноски след изтичане на периода в режим на овърдрафт
Обезпечение:
 • ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени и складови площи, земеделска земя, УПИ;
 • залог върху ДМА;
 • гаранционни схеми на НГФ, ОГФ и БАЕЗ.

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.