Супер кредит

Нашето предложение

Този кредит, първоначално предоставен под формата на овърдрафт, е точно за Вас, ако искате:

 • да развиете своя бизнес;
 • да разполагате с допълнителни средства за текущи нужди;
 • да дължите лихва само върху усвоената част от кредита;
 • по-дълъг срок на кредитиране - до 10 години;
 • по-дълъг гратисен период - вече до 36 месеца;
 • без погасителен план в рамките на 3 години;
 • отново да изтеглите погасената част от кредита - без повторно разглеждане на документи и разходи за ипотека;
 • по-дълъг срок за оборотните кредити - вече до 5 години;
 • по-ниски комисиони през периода на овърдрафт;
 • без такса за предсрочно погасяване след изтичане срока на овърдрафта.

Oт август 2017 година!

 • със супер изгодна лихва - от 3.12% годишна лихваПараметри на кредита:

Размер
без ограничение, в зависимост от нуждите на бизнеса и покритието на обезпечението
Валута
BGN и EUR
Срок
 • за оборотни средства - до 60 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца;
 • за инвестиции - до 120 месеца, в това число в режим на овърдрафт до 36 месеца.
Лихва
от 3.12% годишна лихва*
Гратисен период
в режим на овърдрафт до 3 години
Начин на погасяване
месечни погасителни вноски след изтичане на периода в режим на овърдрафт
Обезпечение
 • ипотека върху жилищни, административни, търговски, производствени и складови площи; земеделска земя, УПИ;
 • залог върху ДМА;
 • гаранционни схеми на НГФ, ОГФ и БАЕЗ.

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

  * Лихвата е съставна (СЛП + надбавка)**/ОЛП+надбавка или 6m EURIBOR+надбавка.

   

  **СЛП на Fibank, виж Лихвен бюлетин на Fibank.  Кандидатстване

  І. Процедура за кандидатстване:

  За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

  За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

  За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

  • за София: тел.: (02) 817 1100;
  • за страната: потърсете кредитните специалист в клоновете на Fibank в страната;
  • отправете запитване на имейл: loancorporate@fibank.bg

  ІІ. Необходими документи:

  • първоначална съдебна регистрация;
  • актуална съдебна регистрация;
  • учредителен акт (устав/учредителен, дружествен договор);
  • регистрация по БУЛСТАТ;
  • декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank);
  • финансови отчети и прогнози;
  • документи за собственост на обезпеченията;
  • експертни оценки на обезпеченията;
  • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
  • удостоверение от органа по приходите за липса/ наличие на задължение (по чл.87, ал. 6 от ДОПК);
  • референции от банки;
  • удостоверение за липса/ наличие на съдебно-изпълнителни производства;
  • удостоверение за липса/ наличие на производство по несъстоятелност;
  • други документи по преценка на Банката.