Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Направи запитване

Предимства

Ниски лихви, без такси и комисиони, и с облекчени изисквания за обезпечението

Подходящо за

Стартиращи и социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., които желаят да стартират собствен бизнес

Срок

До 10 години за инвестиционни кредити

Размер

От 5 000 лв. до 48 895 лв.

Нашето предложение

Нисколихвени бизнес кредити без такси и комисиони и с облекчени изисквания за обезпечение, предназначени за стартиращи и социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., които желаят да стартират собствен бизнес

Предлаганите от Fibank кредити са с размер от 5 000 лв. до 48 895 лв. и са при изключително благоприятни условия:
 • Ниска лихва: от 1.24% до 1.99% (при стойност на ОЛП от 0.00%)
 • Без такси и комисиони
 • Облекчени изисквания за обезпечение
 • Дълъг срок на инвестиционния кредит - до 10 г.
 • Дълъг срок на оборотния кредит - до 5 г.
 • Дълъг гратисен период при инвестиционен кредит: до 2 години
 • Дълъг гратисен период при оборотен кредит: до 3 месеца, при сезонен бизнес до 9 месеца
 • Занижено изискване за самоучастие - до 10 %
 • Без изискване за бизнес план.
Финансирането може да бъде отпуснато като:
 • инвестиционни кредити;
 • оборотни кредити;
 • овърдрафт.
Параметри:

  Вид кредит 

  Инвестиционен

  Оборотен

  Овърдрафт

  размерот 5 000 лв. до 48 895 лв.от 5 000 лв. до 48 895 лв. от 5 000 лв. до 48 895 лв.
  валуталевове
  левове
  левове
  срокдо 10 годинидо 5 години 
  до 1 година 
  лихва 
  от 1.24%  до 1.99%*
  от 1.24%  до 1.99% *
  от 1.24%  до 1.99%*
  гратисен период за главницата
  до 24 месеца
  до 3 месеца, при сезонен бизнес до 9 месеца
   -
  такса за разглежданебез таксабез таксабез такса
  такса за одобрениебез таксабез таксабез такса
  комисиона за управлениебез комисиона
   без комисиона
    без комисиона
     комисиона за ангажиментбез комисионабез комисионабез комисиона
     такса за предсрочно погасяванебез таксабез таксабез такса
     комисиона за предоговарянебез комисионабез комисионабез комисиона
     обезпечениеЛични гаранции от собствениците и/или трето лице;
     Залог на закупените с Микрокредита активи
     Лични гаранции от собствениците и/или трето лице
     Лични гаранции от собствениците и/или трето лице 
     период за отпускане на микрокредититедо 31 декември 2023 г.до 31 декември 2023 г. до 31 декември 2023 г.

     *При стойност на ОЛП 0.00%. Лихвата е формирана на база ОЛП** + надбавка и подлежи на промяна при промяна на ОЛП. Стойността на ОЛП се изчислява към последната дата от последното приключило календарно тримесечие и е приложима за следващото календарно тримесечие.
     **ОЛП (Основен лихвен процент) се обявява от БНБ и към момента е 0.00%.     Средствата по Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск" се предоставят благодарение на финансовата подкрепа, осигурена от „Фонд на фондовете" в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

                                                Допустими кандидати
     Стартиращи предприятияФизически или юридически лица, които наскоро са се регистрирали като извършващи стопанска дейност, вкл. самонаети лица (занаятчии; лица, упражняващи свободни професии, и други), еднолични търговци или наскоро създадени микропредприятия*, които отговарят едновременно на следните критерии: 

     • Имат по-малко от 3 приключени финансови години към датата на кандидатстване за финансиране;
     • Не са разпределяли печалба;
     • Не са излизали на фондовата борса; 
     • Не са резултат на сливане, разделяне и отделяне.
     Стартиращи предприятия на лица от уязвими групиСтартиращи предприятия, включително занаятчии, самонаети лица със свободни професии, еднолични търговци и микропредприятия*, при които предприемачът или управляващият и притежаващ над 50% от капитала на предприятието попада в поне една от следните уязвими групи: 

     • безработен повече от 6 месеца; 
     • на възраст до 29 г. вкл.; 
     • човек с увреждания.
     Социални предприятия  Стартиращи или съществуващи предприятия (включително микро -, малки, средни*** и големи предприятия), които независимо от правната им форма, отговарят едновременно на следните условия:

     • В съответствие със своя учредителен договор/устав имат за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба, и които:

     - предоставят услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост 
     и /или
     - използват метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава тяхната социална цел;


     • Използват своята печалба на първо място за постигане на основната си цел и са въвели предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба, което гарантира, че това разпределение не накърнява основната цел, и 
     • Управляват се по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската им дейност.


     Социално предприятие може да бъде както цялата организация, така и обособена структура, част от съществуващо предприятие, която към момента на кандидатстване осъществява социална дейност и действа като социално предприятие, но води отделна счетоводна аналитичност.

      Стартиращи предприятия по Инициативата за младежка заетост  Стартиращи микропредприятия* със седалище във всички региони на страната с изключение на Югозападен**, при които лицата, които са управляващи и притежаващи поне 50% от капитала/предприемачът, който осъществява дейност като самонаето физическо лице, са младежи на възраст до 29 години, вкл. които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.

      * Микропредприятие: предприятие, в което работят по-малко от 10 служители и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надхвърля 3,9 млн. лева

      ** Югозападен район включва следните области: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област, София град

      *** Критерии за микро-, малки и средни предприятия: