назад

Факторинг

Факторингът - ефективен инструмент за управление на бизнеса

Факторингът е сделка по прехвърляне на вземания по търговски фактури, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги при условията на отложено плащане, както на вътрешния, така и на международния пазар.

Факторингът представлява пакет от една или повече от следните финансови услуги:

 • Оборотно финансиране на доставчика на база прехвърлените търговски вземания с отложено плащане;
 • Администриране и събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури;
 • Поемане на кредитния риск при неплащане и неплатежоспособност от купувача;
 • Други съпътстващи услуги, които са изрично уговорени между страните.

Ползвайки факторинг услугите на Fibank като доставчик ще получите:

 • Гъвкавост - по-добра ликвидност за Вашата компания
 • Увеличение на финансиране - финансирането расте паралелно с увеличаване на продажбите
 • Ефективност - намаляване на разходите за счетоводно и административно управление на търговските вземания. Пестене на мениджърско време.
 • Бързина - по-бърз процес на одобрение и по-голяма гъвкавост от класическото оборотно финансиране
 • Инвестиции и развитие - източник на оборотен капитал за финансиране на фирменото развитие. Средствата се предоставят по Вашата разплащателна сметка и могат да бъдат използвани за всякакви оборотни нужди.
 • Сигурност - събирането на търговските вземания се извършва от Първа инвестиционна банка АД. Минимизиране на загубата от лоши вземания.
 • Проучване на местни и чуждестранни купувачи от финансови специалисти в областта на анализа и оценката на компаниите.

Какви предимства получавате, ако сте купувач по факторинг сделка:

 • Възможност да доставяте на нови клиенти като им предлагате отложено плащане за покупките.
 • Възможност да договаряте по-добри търговски условия.
 • Увеличавате обемите на покупки чрез отложеното плащане.
 • Не е необходимо ползването на други банкови продукти като форма на разплащане.

Факторингът има редица предимства в сравнение с кредитите за оборотни средства:

 • Факторингът се базира на качеството на вземанията на доставчика.
 • Размерът на финансиране следва търговските обеми, реализирани между доставчика и купувача.
 • Не се блокират активи като обезпечения.

 

 

Fibank е член на Factors Chain International (FCI) - глобална мрежа от водещи факторинг компании, в която членуват над 400 факторинг компании в 90 държави,предлагащи услуги по международен факторинг.

 

Процедура при предоставяне на факторинг услуги:

1. Fibank проучва купувачите и определя лимити към тях.
2. Доставчикът сключва договор за факторинг и прехвърля на Fibank своите вземания към одобрените купувачи.
3. Купувачът подписва уведомление за факторинг, относно прехвърлянето на вземанията в полза на Fibank.
4. Fibank отпуска авансово плащане до 90% от стойността на прехвърлените фактури с ДДС.
5. Купувачът плаща дължимите суми по прехвърлените фактури на Fibank, която погасява авансовото плащане и превежда остатъка от получените средства по сметката на доставчика.
6. Fibank администрира и събира прехвърлените вземания и изготвя подробни извлечения.

Видовете факторинг услуги:

Първа инвестиционна банка АД предлага пълен набор от факторинг услуги, според специфичните нужди и потребности на клиентите: вътрешен и експортен факторинг с право регрес, вътрешен и експортен факторинг със застраховка, както и експортен факторинг с гарантирано плащане.

При факторинга с право на регрес, Fibank има право при неплащане от купувача да упражни правото на регрес към доставчика, който следва да възстанови авансовото плащане по прехвърлените вземания. Когато Fibank поема риска от неплащане и неплатежоспособност от купувача, предоставя факторинг със застраховка.

Според участниците в търговската сделка, факторингът се дели на вътрешен, когато продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги с отложено плащане е между български компании и международен факторинг при продажба на стоки или предоставяне на услуги на международни пазари.

Вътрешен факторинг

Вътрешен факторинг с регрес - включва услугите авансово плащане, администриране и събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури с отложено плащане. Рискът от неплащане се поема от доставчика и Fibank има право на регрес на отпуснатото авансово плащане към доставчика.

Вътрешен факторинг със застраховка - включва услугите авансово плащане, администриране, събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури с отложено плащане, както и покритие на риска от неплащане и неплатежоспособност на купувачите чрез застраховане на прехвърлените вземания.

Международен факторинг

Експортен факторинг - Fibank предоставя факторинг услуги на български доставчици, които осъществяват износ на стоки и/или услуги при условията на отложено плащане на чуждестранни търговски дружества.

Експортен факторинг със застраховка - включва услугите авансово плащане, администриране, събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури с отложено плащане, както и покритие на риска от неплащане от чуждестранните платци чрез застраховане на прехвърлените вземания.

Експортен факторинг с гарантирано плащане - включва услугите авансово плащане, администриране, събиране на прехвърлените вземания по търговски фактури с отложено плащане, както и покритие на риска от неплащане и неплатежоспособност на купувача чрез гарантирано плащане от чуждестранна факторинг компания, член на международната факторинг асоциация - Factors Chain International (FCI).

 

 

 

 

 

Бизнес