Бизнес кредит (необезпечен)

Кредит за оборотни средства

Нашето предложение
Бизнес кредит предлага:
 • сума до 100 000 лева;
 • погасяване на равни вноски;
 • без ипотека и залог на дълготрайни материални активи.


Параметри на кредита:

Цел на кредита: за оборотни средства
Размер:до 100 000 лева
Размерът на кредита не може да надвишава средномесечните приходи от продажби, съгласно годишна данъчна декларация за предходната финансова година.
Валута на кредита:BGN
Срок: до 12 месеца
Лихва:

на база вътрешнобанков кредитен рейтинг

Гратисен период:не се предлага
Начина на погасяване:равни вноски по главницата
Обезпечение:

без ипотека и залог на дълготрайни материални активи (ДМА)

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.