Ипотечен бизнес кредит

В подкрепа на Вашите бизнес идеи

Нашето предложение

Кредитът се предоставя на база стойността на предоставеното обезпечение, без подробно обследване на финансовото състояние на кредитоискателя.Параметри на кредита:

Цел на кредита:за инвестиции или за оборотни средства
Размер:до 70% от пазарната стойност на обезпечението
Валута на кредита:BGN, EUR, USD 
Срок:
 • до 10 години за кредити с инвестиционна цел;
 • до 2 години при кредити за оборотни средства.
Лихва:

на база кредитен рейтинг на предоставеното обезпечение, мин. 7.5%

Гратисен период:до 3 месеца
Начина на погасяване:

равни вноски по главницата;

индивидуален погасителен план.

Обезпечение:

Ипотека върху недвижим имот, находящ се в жилищна или административна сграда:

 • апартамент
 • офис
 • магазин
 • земеделска земя до V категория включително
 • урегулиран поземлен имот в гр. София, Пловдив, Варна Бургас;
 • урегулиран поземлен имот в централните части на Ст.Загора, Русе, Шумен, Хасково, Кърджали, Благоевград и Плевен.

Собствениците при кредитоискатели юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.