Бизнес кредит КЕШ

Спестените пари могат да работят за Вас

Нашето предложение
Когато имате пари на депозит, но не желаете да ги харчите или да прекратявате депозита си - тогава спестените пари могат да работят за Вас


Бизнес кредит КЕШ е кредит, обезпечен с парични средства – можете да ползвате кредит за избран от Вас срок, размер и начин на усвояване и погасяване срещу блокиране на парични средства по сметка във Fibank. Отпуска се при облекчена процедура за одобрение и максимално ниски разходи за Вас.

Бизнес кредит КЕШ дава възможност:
 • да получите кредит бързо и лесно – без изискване за бизнес план и кредитна история;
 • без ограничение на размера и срока;
 • при максимално изгодни лихви, такси и комииони.Параметри на кредита:

Размер:Без ограничение
Срок:Без ограничение
Валута на кредитаBGN, EUR, USD 
Годишен лихвен процент:

 3 пункта над лихвата по блокираните парични средства

Гратисен период:Без ограничение
Обезпечение:Залог на парични средства. Съотношението на размера на обезпечението спрямо размера на кредита е:

При погасяване на равни месечни вноски:

 • при еднаква валута на кредит и обезпечение - 102%
 • при различна валута на кредит и обезпечение - 125%

При свободен погасителен план и равни вноски по главница:

 • при еднаква валута на кредит и обезпечение - 110%
 • при различна валута на кредит и обезпечение - 125%

Ако кредитополучателят е юридическо лице, се изисква физическо лице - управител, собственик, съдружник или залогодател, да се ангажира като съдлъжник или поръчител.

Начин на усвояване:
 • еднократно
 • на траншове
Начин на погасяване:
 • равни месечни вноски
 • равни вноски по главница
 • свободен погасителeн план
Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.