Инвестиционен кредит за лекари и стоматолози

Възможност да развиете своя бизнес като инвестирате в покупка на кабинет или оборудване

Нашето предложение
Инвестиционен кредит за лекари и стоматолози предлага:
 • дългосрочно финансиране;
 • възможност да развиете своя бизнес като инвестирате в покупка и/или ремонт на лекарски/стоматологичен кабинет и/или покупка на медицинско/стоматологично оборудване;
 • да изберете начин на погасяване на кредита;
 • бърза и улеснена процедура на одобрение;
 • конкурентни условия.Параметри на кредита:

Размер:

До 100 % от размера на инвестицията, която е:

 • продажната цена на закупувания кабинет;
 • размерът на разходите за ремонт, съгласно потвърдена от банката КСС (количествено-стойностна сметка);
 • разходите за оборудване, съгласно потвърдена от банката цена на придобиване.
Валута на кредитаBGN, EUR
Срок:
 • до 180 месеца - при покупка и/или ремонт на имот и обезпечение ипотека на недвижим имот;
 • до 120 месеца - при покупка на оборудване и обезпечение ипотека на недвижим имот;
 • до 60 месеца - при покупка на оборудване и обезепечение залог на ДМА.
Лихва:

Годишният лихвен процент на кредита е:

 • от 3.49% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити с ипотечно обезпечение;
 • от 4.95% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити със залог на ДМА.

*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията.

Допустими обезпечения:(поотделно или в комбинация)
 • първа по ред ипотека върху закупувания със средствата от кредита кабинет, като се кредитира до 80% от пазарната стойност на обезпечението.При предоставяне на допълнително обезпечение, друг жилищен имот, има възможност да се кредитира до 100% от инвестицията;
 • първи по ред залог върху медицинското/стоматологичното оборудване, като се кредитира до 80% от пазарната стойност на обезпечението.При предоставяне на допълнително обезпечение, друго оборудване, има възможност да се кредитира до 100% от инвестицията;
 • поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит;
 • поръчителство от лицата, собственици на обезпечението, или включването им като съдлъжници по договора за кредит;
 • договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметките на кредитоискателя във Fibank.
Начин на усвояване:еднократно
Начин на погасяване:
 • равни месечни вноски (анюитети);
 • равни вноски по главница;
 • индивидуален погасителен план.
Други изисквания:За срока на кредитакредитополучателят се задължава да получава приходите си от Здравна каса по сметка във Fibank

От кредитите могат да се възползват юридически лица,еднолични търговци и физически лица, извършващи дейност като лекари, стоматолози, групови или индивидуални лекарски практики и др. медицински дейности, с годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лева и персонал до 10 човека и получаващи приходи от Здравната каса.Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.