Микроовърдрафт

Овърдрафти за производители, търговци и хора със свободни професии, които активно използват разплащателната си сметка във Fibank

Нашето предложение
Микроовърдрафт предлага:
Защо да изберете Микроовърдрафт от Fibank?
 • Без ограничение в размера на овърдрафта;
 • Възможност да ползвате овърдрафта при още по-ниска лихва;
 • Възможност за револвиране.
Ново от август 2019!
 • Нов, по-голям лимит за необезпечени кредити - до 50 000 лева


Параметри на кредита:

Размер:
 • до 4 пъти средномесечните приходи от продажби;
 • до 50 000 лева без изискване за обезпечение.
Срок:
 • 1 година, с възможност за револвиране
 • 3 години - при ипотечно обезпечение
Валута на кредита:BGN, EUR
Лихва:

Годишният лихвен процент на кредита е:

 • от 3.12% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити с ипотечно обезпечение;
 • от 4.95% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити с поръчител;
 • от 4.95% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити със залог на ДМА;
 • от 6.95% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити без изискване за обезпечение.

Възможност за допълнителна лихвена преференция за клиенти, които ползват и други продукти на Fibank.

*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията.

Обезпечения:(поотделно или в комбинация)

За експозиции до 50 000 лева:

 • без изискване за обезпечение, собствениците и управителите се ангажират като съдлъжници.

В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъде изискан поръчител или залог на ДМА/вземане по договор

За експозиции до 80 000 лева без изискване за ипотека върху недвижим имот. Приемат се:

 • поръчителство от физическо лице или фирма;
 • залог на машини, оборудване, автомобили;
 • залог на вземане по договор;
 • собствениците и управителите се ангажират като съдлъжници.

За експозиции над 80 000 лева:

 • ипотека върху недвижим имот;
 • собствениците и управителите се ангажират като съдлъжници.

За частично обезпечаване на кредита може да се ползва гаранция от Национален гаранционен фонд или Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община.

Начин на усвояване: Усвоявате според нуждите на вашия бизнес
Начин на погасяване: Без погасителен план, занулява се на падеж
Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.