Овърдрафт сметка за лекари и стоматолози

Възможност да използвате допълнителни средства за ежедневните бизнес дейности

Нашето предложение
Овърдрафт сметка за лекари и стоматолози предлага:
 • възможност да използвате допълнителни средства за ежедневните бизнес дейности;
 • бърза и улеснена процедура на одобрение;
 • без изискване за материално обезпечение;
 • конкурентни условия.


Параметри на кредита:

Размер:до 5 пъти средномесечните приходи от РЗОК или НЗОК, изчислени на 6-месечна база, получавани по сметка в ПИБ АД или др. банка
Валута на кредита:BGN
Срок:12 месеца
Лихва:

от 6.45% годишна лихва, формирана на база СЛП* + надбавка.

*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията.

Допустими обезпечения:(поотделно или в комбинация)
 • договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметките на кредитоискателя във Fibank;
 • поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит.
Начин на погасяване:Без фиксиран погасителен план, в режим на овърдрафт
Други изисквания:За срока на кредита кредитополучателят се задължава да получава приходите си от Здравна каса по сметка във Fibank

От кредитите могат да се възползват юридически лица,еднолични търговци и физически лица, извършващи дейност като лекари, стоматолози, групови или индивидуални лекарски практики и др. медицински дейности, с годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лева и персонал до 10 човека и получаващи приходи от Здравната каса.Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.