Кредит за земеделски производители

Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП)

Нашето предложение
За земеделски производители - физически лица, юридически лица, еднолични търговци, кооперации
 • до 100% от размера на субсидията;
 • субсидията погасява Вашия кредит;
 • по-ниска лихва - от 3.5%;
 • без комисиона за ангажимент;
 • по-дълъг срок - до 5 години;
 • можете да получите кредита преди подаване на заявление за текущата стопанска година;
 • можете да ползвате отново погасената сума за следващия период на подпомагане*;
 • по-ниска комисиона за управление - 0.75% на година или част от нея.Параметри на кредита:

Размер:

Без ограничение:

 • преди получаване на удостоверение от ДФЗ(УИН) за съответната стопанска година: размерът на кредита е до 100% от очаквания размер на подпомагането съгласно общо заявление за подпомагане за предходната стопанска година; кредитът се усвоява на траншове до размера на получените плащания за предходната кампания;
 • след получаване на удостоверение от ДФЗ(УИН) за съответната стопанска година, размерът на кредита е до 100% от очакваните субсидии съгласно индикативните ставки по всяка схема и всяка мярка; кредитът се усвоява до очаквания размер на подпомагането съгласно удостоверението от ДФЗ.
Предназначение:

за оборотни средства и за инвестиции

Валута на кредита:BGN
Срок:

револвиращ кредит със срок до 5 години

Лихва:

 от 3.5% годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка

*СЛП на Fibank - лихвен процент, базиран на спестяванията. Виж Лихвен бюлетин на Fibank

Такса за разглеждане на искане за кредитна сделка:

0.1% от искания размер, мин. 80 лв;

Комисиона за управление:

0.75% на година или част от нея;

Комисиона за предсрочно погасяване:
 • без комисиона при погасяване със средства на субсидията;
 • 2% при предстрочно прекратяване на договора.
Начин на погасяване:

Револвиращ кредит - с всяка получена сума от субсидия се погасява съответна част от задължението по кредита. Кредитополучателят има право да ползва отново така погасената част от кредита за следващ период на подпомагане при положително решение на банката и до размера на вече получените субсидии и в срок до датата на получаване на плащането по съответната субсидия, но не по-късно от 30.06 на годината, следваща изтичането на съответния период на подпомагане.*

Обезпечение:
 • Първи по ред особен залог в полза на Банката върху всички настоящи и бъдещи вземания от ДФЗ по всички схеми и мерки на Общата селскостопанска политика. След получаване на УРН и УИН за всяка стопанска година, но не по-късно от 31-ви юли, се прави индивидуализация на вписания залог на вземане.
 • Особен залог на вземане по всички сметки на кредитополучателя в Първа инвестиционна банка АД или сключване на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки.
  Собствениците и управителите при кредитоискатели - юридически лица се ангажират като съдлъжници или поръчители.

*Период на подпомагане е периодът между подаване на заявлението за подпомагане и 30.06. на календарната година, следваща подаването на заявлението за подпомагане.Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73;
 • потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
 • отправете запитване
Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка).


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка).