Колективни инвестиционни схеми

Описание
Колективни инвестиционни схеми са:

Договорните фондове, известни още като взаимни фондове, са алтернатива за инвестиране на налични пари. Клиентът предоставя определена сума, като купува дялове на фонда, а фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Договорните фондове набират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. Рискът при взаимните фондове се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни финансови инструменти. Всеки инвеститор, след като е закупил дялове във фонда, може да ги продаде обратно, когато нетната стойност на активите на дружеството достигне 500 хил. лв.

Индексните фондове представляват специален тип инвестиционни схеми, при които се използва пасивна инвестиционна стратегия с цел да се постигне възвръщаемостта на даден индекс или пазарен бенчмарк (общоприет пазарен индикатор). За да се избегне инвестирането във всеки отделен инструмент на индекса, за инвестиционни цели се използват борсово търгувани продукти върху базовия индекс като ETF (борсово търгувани фондове), ETN (борсово търгуван дълг), ETC (борсово търгувани валути/ суровини).

За разлика от договорните фондове, за ETF (борсово търгуваните фондове) има котировки през цялата сесия и по характеристики на търгуване наподобяват обикновените акции. Повечето борсово търгувани фондове (ETF) отразяват движението на индекси и сектори.

ETN (борсово търгуван дълг) също се търгуват на водещите борси като представянето е базирано на пазарния индекс след приспадане на съответните разходи за управление като не се изплащат купони и не се гарантира главницата. ETN отразяват и кредитния риск на базовия актив, т.е. въпреки че няма промяна в стойността на базовия актив, увеличаването на кредитния риск може да доведе до промяна в цената на ETN.

ETC наподобяват изцяло борсово търгуваните фондове с единствената разлика, че отразяват движението на базов актив като валута или суровина.

Първа инвестиционна банка предлага:
  • покупко-продажба на акции и дялове от КИС, търгувани на регулиран пазар (Българска фондова борса АД);
  • покупко-продажба на акции и дялове от КИС, търгувани на извън регулиран пазар;
  • покупко-продажба на акции и дялове от КИС, търгувани на чуждестранни пазари (регулиран и извън него);
  • депозитарни услуги.
Обща информация
Документи:
  • Договор за посредничество при сделки с финансови инструменти;
  • Нареждане за сделка с финансови инструменти;
  • Документ за категоризация на клиента;
  • Уведомление за целесъобразност на предоставяната услуга;
  • Други документи (получават се на място в Банката);
  • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.

Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

Първа инвестиционна банка АД в изпълнение на нормативните изисквания и с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.


Рискове
Риск при сделки с дялове от КИС

Инвестирането в КИС носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск, риск на емитента и риск на сетълмента.

Пазарният риск при инвестициите в КИС се характеризира с вероятността от понижение на цената на ценните книжа, в резултат от пазарни фактори или т.нар. системен риск.

Ликвидният риск при инвестирането в КИС се свежда до риска инвеститорът да не може да продаде желаното от него количество ценни книжа.

Риск на емитента при инвестициите в КИС е възможен при възникване на финансово затруднение за емитента, или т.н. несистемен (специфичен риск).

Риск на сетълмента може да настъпи при неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване и възникнали неблагоприятни пазарни последици през този период. Счита се, че при сделките, които се изпълняват на принципа "доставка срещу плащане" (DVP) рискът е по-нисък.

Риск при сделки на чуждестранни пазари

Инвестициите в КИС , търгувани на чуждестранни регулирани пазари се характеризират със същите рискове като тези на българският капиталов пазар, но съществува и валутен риск.

Валутният риск се изразява във възможността за негативно движение на обменният курс между валутата, в която се търгуват чуждестранните акции и местната валута.