Входящи преводи в чуждестранна валута

Вие имате възможност да получавате суми във валута по вашата сметка в Първа инвестиционна банка. Fibank поддържа кореспондетски отношения с над 600 банки от целия свят, което улеснява получаването на парични преводи, наредени чрез банка от различни точки по света.

Какво трябва да знаете?

1. Необходимо е да посочите на наредителя точните банкови детайли за вашата сметка, които включват:

  • Пълно име на получателя - вашите имена;
  • Адрес;
  • IBAN в Първа инвестиционна банка;
  • Банка: FIRST INVESTMENT BANK, Bulgaria, Sofia;
  • BIC/SWIFT код: FINVBGSF

2. Сроковете на изпълнение са съобразени с обичайната банкова практика - сметката на получателя се заверява с вальор датата на постъпване на средствата по сметка на Fibank или датата, посочена в преводното съобщение, ако съобщението посочва по-късна дата.