Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти

За да не се притеснявате за крайния срок на плащане

С услугата "Автоматично погасяване на задължения по кредитни карти" имате възможност:
  • само с еднократно нареждане, автоматично да погасявате минималната вноска или цялата дължима сума, посочени във Вашето извлечение, без да посещавате клон на Банката.
  • минималната вноска или цялата дължима сума, посочени във Вашето месечно извлечение, да се удържат автоматично от друга Ваша сметка или от сметка на друго лице във Fibank (Ваш близък или роднина, с негово съгласие).
Предимствата за Вас:
  • бърза процедура - достатъчно е еднократно да попълните и подадете платежно нареждане, след което всяко плащане се извършва без да е необходимо да посещавате Банката;
  • улеснение - не е необходимо Вие да се грижите за покриване на своите задължения - Банката ще ги следи и погасява вместо Вас;
  • удобство - можете да наредите своите плащания от сметката, по която получавате заплатата си – разплащателна или картова – или от друга сметка, която имате във Fibank. Вашите задължения могат да бъдат погасявани от друго лице, което има сметка във Fibank. Същевременно Вие можете да превеждате дължимите суми на друг картодържател на револвираща кредитна карта с чип.
  • гъвкавост - ако искате да заплатите по-голяма сума от минимално задължителната за периода, можете да го направите в удобно за Вас време, в клон на Банката, без да се притеснявате за крайния срок.
Регистрация за услугата:

За да се възползвате от услугата, е необхoдимо:

  • да имате разплащателна сметка или сметка към дебитна карта;
  • да попълните и представите подписан формуляр в офис на банката.

Нареждане за погасяване на задължения по револвираща кредитна карта