Акции

Описание

Акциите представляват ценни книжа, издавани от акционерни дружества, с които се удостоверява участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Акциите дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.

Първа инвестиционна банка предлага:
  • покупко-продажба на акции, търгувани на регулиран пазар (Българска фондова борса АД)
  • покупко-продажба на акции, търгувани на извън регулиран пазар;
  • покупко-продажба на акции, търгувани на чуждестранни пазари (регулиран и извън него);
  • администриране на корпоративни събития и плащания по разпределяне на дивиденти.Обща информация
Документи:
  • Договор за посредничество при сделки с финансови инструменти;
  • Нареждане за сделка с финансови инструменти;
  • Документ за категоризация на клиента;
  • Уведомление за целесъобразност на предоставяната услуга;
  • Други документи (получават се на място в Банката);
  • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.


Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

Първа инвестиционна банка АД в изпълнение на нормативните изисквания и с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.


Рискове
Риск при сделки с акции

Инвестирането в акции носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск, валутен риск, риск на емитента и риск на сетълмента.

Пазарният риск при инвестициите в акции се характеризира с вероятността от понижение на цената на ценните книжа, в резултат от пазарни фактори или т.нар. системен риск.

Ликвидният риск при инвестирането в акции се свежда до риска инвеститорът да не може да продаде желаното от него количество ценни книжа. Ликвидният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан със свободно-търгуемия обем акции (фрий флоут), определен за всяка търгувана емисия.

Валутният риск при акциите, търгувани в страната, е свързан и зависи от движението на валутните курсове. За инвеститорите с базова валута в евро не съществува такъв риск (поради Валутния борд в страната). Нулев е и валутният риск за акциите, с базова валута в левове.

Риск на емитента при инвестициите в акции е възможен при възникване на финансово затруднение за емитента, или т.нар. несистемен (специфичен риск).

Риск на сетълмента може да настъпи при неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване и възникнали неблагоприятни пазарни последици през този период. Счита се, че при сделките, които се изпълняват на принципа "доставка срещу плащане" (DVP) рискът e по-нисък.


Риск при сделки на чуждестранни пазари

Инвестициите в акции, търгувани на чуждестранни регулирани пазари се характеризират със същите рискове като тези на българския капиталов пазар, но съществува и валутен риск.

Валутният риск се изразява във възможността за негативно движение на обменният курс между валутата, в която се търгуват чуждестранните акции и местната валута.