Деривативни инструменти

Описание

Деривативните инструменти са финансови инструменти, базирани върху даден актив (ценна книга, пазарен индекс, стока или друг финансов инструмент, вкл. и друг деривативен) наречен базов актив. Характерното при тези инструменти е, че моментът на доставката на базовия актив е отдалечен във времето от момента на сключване на сделката. По тази причина, договорите, които материализират деривативния инструмент, се наричат още и срочни контракти.

Най–широко разпространени деривативни инструменти са:

 • Фючърсният контракт (futures) е стандартизиран борсово търгуван деривативен инструмент, който задължава купувача да закупи (а продавачът да продаде) определен актив или финансов инструмент на точно определена бъдеща дата и цена. Параметрите по фючърсния контракт са стандартизирани за улесняване на търговията им на фючърсните пазари. Фючърсните контракти върху суровини обикновено са с реална доставка на актива, докато тези върху финансови инструменти приключват с парично разплащане. Характерното при търговия с фючърсни контракти е, че се използват за хеджиране от промяна в цената на базовия актив, както и чисто спекулативно;
 • За разлика от фючърсния контракт опцията (option) дава правото, но не и задължението на притежателя й да купи/продаде определен актив на определена цена през даден период от време. Използва се както за спекулативни цели, така и за хеджиране на позиции. Цената на опцията най-силно се влияе от времето до падежа й и цената на базовия актив;
 • Варантът (warrant) представлява финансов инструмент, който дава право на притежателя да запише книжа до определена бъдеща дата на предварително определена цена. В момента на издаване на варанта, обикновено настоящата цена е по-висока от тази на упражняване. За разлика от опциите, варантите са с доста по-дълъг живот и се издават от самите компании;
 • Форуърдният контракт (forward) е нестандартизиран договор между две страни съответно да купят или продадат даден актив на определена бъдеща дата при предварително договорена цена. Форуърдният контракт, за разлика от фючърсния контракт, се търгува извънборсово и параметрите по договора между двете страни не са стандартизирани. При този тип инструменти всяка от страните е изложена на кредитния риск на насрещната страна по договора;
 • Суапът (swap) е деривативен финансов инструмент и представлява договореност за размяна на купонни, валутни, лихвени или друг вид плащания между две страни като базовият актив, върху който се начисляват задълженията, не се разменя. Плащанията са под формата на валутни потоци между двете страни така, че валутният и лихвен риск да бъдат минимизирани и бъдещият паричен поток да отразява по-добре промяната в активите и задълженията на компанията. Повечето суапи се търгуват извънборсово.

Първа инвестиционна банка предлага:
 • Покупко-продажба на деривативни инструменти, търгувани на български регулиран и извън регулиран пазар;
 • Покупко-продажба на деривативни инструменти, търгувани на чуждестранни регулирани пазари и извън тях.
Обща информация
Документи:
 • Договор за посредничество при сделки с финансови инструменти;
 • Нареждане за сделка с финансови инструменти;
 • Документ за категоризация на клиента;
 • Уведомление за целесъобразност на предоставяната услуга;
 • Други документи (получават се на място в Банката);
 • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.


Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

Първа инвестиционна банка АД в изпълнение на нормативните изисквания и с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.

Рискове
Риск при сделки с деривативни инструменти

Основните рискове при деривативните финансови инструменти са свързани с рисковете, характерни за базовите инструменти, върху които са конструирани. Деривативните финансови инструменти носят и допълнителни, специфични за тях рискове, освен основните лихвен, валутен и ценови риск:

 • Риск от погрешно изчисляване на деривата – сложността при конструирането на инструмента, съчетана с ниска или липса на ликвидност, може да доведе до експозиция в инструмента на нива далеч от реалните;
 • Риск от ливъридж ефекта – в зависимост от типа на деривативния финансов инструмент е възможно да се реализират загуби по-големи от инвестираната сума, както и да се реализират загуби при минимални отклонения в цената на базовия актив;
 • Кредитен риск – характерен най-вече за извънборсово търгуваните деривативни инструменти, където се договарят специфични условия между насрещните страни. В случая всяка една от страните е изложена на риск от изпадане в несъстоятелност на насрещната страна;
 • Риск от липса на котировки за оценка - характерен най-вече за извънборсово търгуваните инструменти.
Ливъридж

Ливъридж в сферата на инвестиционните услуги представлява използване на различни методи за набиране на заемен капитал (маржин търговия) с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост. Ливъридж е начин за инвестиране, при който се открива позиция, позволяваща търгуването на суми, многократно надвишаващи собствените средства (депозираните парични средства) на инвеститора.

Ливъридж инструменти за инвестиране могат да бъдат опциите, фючърсите, маржин търговията и други деривативни финансови инструменти.

Използването на ливъридж е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като при този тип инвестиции се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба.