Уведомление за регистрация на прехвърляне извън регулиран пазар на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Първа инвестиционна банка” АД - регистриран инвестиционен посредник в Комисията за финансов надзор, в качеството си на регистрационен агент в Централен депозитар АД (ЦД), оповестява регистрацията на прехвърлянепо предварително сключена сделка пряко между страните извънрегулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС)на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, съгласно изискванията на чл.38, ал.4 от ЗПФИ и чл.29, т.5 от Регламент (ЕО) 1287/2006,както следва:

Дата на регистрация: 06.12.2016

Емитент: „Доверие-Обединен холдинг“ АД

Емисия: BG1100038980 (борсов код: 5DOV)

Вид на финансовия инструмент: обикновени акции

Брой акции, обект на прехвърляне: 4 890 (четири хиляди осемстотин и деветдесет)

начин на сетълмент (прехвърляне) на ЦК:DFP трансфер

Дата и час на регистриране на прехвърлянето: 06.12.2016 г., 13:15 часа

Дата на сетълмент: 06.12.2016 г.

Дата на публикуванена интернет страницата на ПИБ: 06.12.2016 г., 13:17 часа