Компенсаторни инструменти

Описание

Компенсаторните инструменти са безналични, поименни платежни средства, които служат за обезщетяване на лица, чиито имоти, сгради или земеделски земи са одържавени или отчуждени. Те могат да се търгуват само на регулиран пазар на ценни книжа. Компенсаторни инструменти са компенсаторните записи и жилищните компенсаторни записи по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, както и поименните компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.

С компенсаторни инструменти може да се погасяват лихви по ЗУНК, да се участва в търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд или да се извършват плащания по приватизационни сделки през Българската фондова борса.

Първа инвестиционна банка предлага:
  • покупко-продажба на компенсаторни инструменти, търгувани на регулиран пазар (Българска фондова борса АД);
  • покупко-продажба на компенсаторни инструменти, търгувани на извън регулиран пазар;
  • участие в приватизационни процедури и плащане с компенсаторни инструменти.


Обща информация
Документи:
  • Договор за посредничество при сделки с финансови инструменти;
  • Нареждане за сделка с финансови инструменти;
  • Документ за категоризация на клиента;
  • Уведомление за целесъобразност на предоставяната услуга;
  • Други документи (получават се на място в Банката);
  • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.


Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

Първа инвестиционна банка АД в изпълнение на нормативните изисквания и с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инс

Риск
Риск при сделки с компенсаторни инструменти

Инвестициите в компенсаторни инструменти се характеризират основно с пазарен, ликвиден и целеви риск.

Пазарният риск при инвестициите в компенсаторни инструменти се свързва с възможността от понижение на цената на финансовия инструмент.

Ликвидният риск при компенсаторните инструменти се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора компенсаторни финансови инструменти.

Целевият риск при компенсаторните инструменти се характеризира с ограничението за целево използване и инвестиране на този тип финансови инструменти само в конкретни проекти и сделки като платежно средство, приемано от държавата (погасяване на лихви по ЗУНК, участие в търгове за земеделска земя от държавния поземлен фонд или извършване на плащания по приватизационни сделки през БФБ - София).