Корпоративни облигации

Описание

Облигациите са вид дългови ценни книжа, които носят на своите притежатели паричен доход под формата на фиксирана или плаваща лихва (купон), съобразно проспекта на емитента. Според срока си те биват:

 • краткосрочни (до една година), наричани още "търговски ценни книжа" (commercial papers), които се продават с отстъпка от номиналната им стойност, а на падежа емитентът изплаща пълната номинална стойност;
 • средно и дългосрочни - с матуритет над две години. Обикновено доходът от облигациите се разпределя като периодични лихвени (купонни) плащания, като на датата на падежа на облигациите емитентът изплаща и пълния размер на заема. При някои облигации изплащането на главницата се извършва на траншове.

В зависимост от емитента облигациите могат да бъдат:

 • общински облигации (издадени от местните органи на властта);
 • корпоративни облигации (издадени от търговски дружества);
 • ипотечни облигации (издадени от банки въз основа на портфейлите им от ипотечни кредити).

Първа инвестиционна банка предлага:
 • покупко-продажба на корпоративни облигации, търгувани на регулиран пазар (Българска фондова борса АД);
 • покупко-продажба на корпоративни облигации, търгувани на извън регулиран пазар;
 • покупко-продажба на корпоративни облигации, търгувани на чуждестранни пазари (регулиран и извън регулиран пазар);
 • администриране на текущи купонни плащания по корпоративни облигации;
 • администриране на текущи плащания по главницата на корпоративни облигации.


Обща информация
Документи:
 • Договор за посредничество при сделки с финансови инструменти;
 • Нареждане за сделка с финансови инструменти;
  Документ за категоризация на клиента;
 • Уведомление за целесъобразност на предоставяната услуга;
 • Други документи (получават се на място в Банката);
 • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.

Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

Първа инвестиционна банка АД в изпълнение на нормативните изисквания и с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.

Риск
Риск при сделки с облигации

Инвестициите в корпоративни и общински облигации, търгувани в страната, се характеризират основно с пазарен, ликвиден и валутен риск, както и риск на емитента и риск свързан със сетълмента.

Пазарният риск при облигациите е свързан с негативна промяна на пазарните лихвени проценти спрямо емитираните дългови ценни книжа с фиксиран или плаващ лихвен процент. Краткосрочните облигации се асоциират с по-нисък риск, докато дългосрочните облигации са свързани с по-висока степен на риск.

Ликвидният риск при облигациите се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора дългови финансови инструменти. Ликвидният риск при този тип финансови инструменти се обуславя от ограничените обеми облигационни заеми, търгувани в страната.

Валутният риск при корпоративните/общински облигации е по-нисък за инвеститори с базова валута в лев и евро (поради въведения Валутен борд в България). За инвеститори с базова друга валута, валутният риск зависи от движението на валутните курсове.

Рискът на емитента е свързан с възможността емитентът (дружество или община) да изпадне във финансово затруднение и да не може да изплати главницата и лихвите по облигационния заем.

Риск на сетълмента при облигациите се свързва с възникнали неблагоприятни пазарни последици по време на неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване. По-висок риск се характеризира за извънборсови сделки или такива, при които не се прилага метода на "доставка срещу плащане".


Риск при сделки на чуждестранни пазари

Инвестициите в облигации, търгувани на чуждестранни регулирани пазари се характеризират основно с пазарен, ликвиден, валутен риск, както и риск на емитента.

Пазарният риск при облигациите е свързан с негативна промяна на пазарните лихвени проценти спрямо емитираните дългови ценни книжа с фиксиран или плаващ лихвен процент. Краткосрочните облигации се асоциират с по-нисък риск, докато дългосрочните облигации са свързани с по-висока степен на риск.

Ликвидният риск при облигациите се свързва с риска от забава или невъзможност за продажба на притежаваните от инвеститора дългови финансови инструменти. Ликвидният риск при този тип финансови инструменти се намалява от по-големите обеми облигационни заеми, търгувани на чуждестранните пазари, в сравнение с тези в страната.

Валутният риск при облигациите зависи от движението на валутните курсове.

Рискът на емитента е свързан с възможността емитента да изпадне във финансово затруднение и да не може да изплати главницата и лихвите по облигационния заем.


Ливъридж

Ливъридж в сферата на инвестиционните услуги представлява използване на различни методи за набиране на заемен капитал (маржин търговия) с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост. Ливъридж е начин за инвестиране, при който се открива позиция, позволяваща търгуването на суми, многократно надвишаващи собствените средства (депозираните парични средства) на инвеститора.

Ливъридж инструменти за инвестиране могат да бъдат опциите, фючърсите, маржин търговията и други деривативни финансови инструменти.

Използването на ливъридж е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като при този тип инвестиции се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба.