Права върху акции

Описание

Права върху акции (rights или subscription rights) са ценни книжа, които дават право на притежателя им да запише акции от публично дружество при наличие на решение за увеличаване на капитала на това дружество. Правата винаги се издават на базата на вече емитирани акции и се търгуват на регулиран пазар или извън него. Съотношението между броя на правата и броя на новите акции, които могат да бъдат записани от държателя на правата, се определя от емитента им.

Първа инвестиционна банка предлага:
 • покупко-продажба на права, търгувани на регулиран пазар (Българска фондова борса АД);
 • покупко-продажба на права, търгувани на извън регулиран пазар;
 • покупко-продажба на права, търгувани на чуждестранни пазари (регулиран и извън него);
 • записване на акции от нови емисии срещу права (упражняване на права);
 • администриране на постъпленията от продажбата на права.


Обща информация
Документи:
 • Договор за посредничество при сделки с финансови инструменти;
 • Нареждане за сделка с финансови инструменти;
 • Документ за категоризация на клиента;
 • Уведомление за целесъобразност на предоставяната услуга;
 • Други документи (получават се на място в Банката);
 • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.

Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

Първа инвестиционна банка АД в изпълнение на нормативните изисквания и с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.

Рискове
Риск при сделки с права върху акции

Инвестирането в права носи на инвеститора основно пазарен риск, ликвиден риск, валутен риск и риск на сетълмента.

Пазарният риск при покупката на права се характеризира с вероятността от понижение на цената им, в резултат от пазарни фактори или т.нар. системен риск.

Ликвидният риск при търговията с права се свежда до риска инвеститорът да не може да продаде желаното от него количество ценни книжа.

Валутният риск е характерен за правата търгувани на чуждестранни капиталови пазари, свързан е и зависи от движението на валутните курсове.

Риск на сетълмента може да настъпи при неизпълнение или забавяне на процеса между момента на сключване на сделката и момента на нейното приключване и възникнали неблагоприятни пазарни последици през този период.

Риск при сделки на чуждестранни пазари

Инвестициите в права, търгувани на чуждестранни регулирани пазари се характеризират със същите рискове като тези на българския капиталов пазар, но съществува и валутен риск.

Валутният риск се изразява във възможността за негативно движение на обменният курс между валутата, в която се търгуват чуждестранните акции и местната валута.