Анонс

Първа инвестиционна банка АД е инвестиционен посредник по продажбата на 94450 броя обикновени, поименни, безналични акции от капитала на Крепежни изделия АД (ISIN: BG11KRPLAT10) по нареждане на частен съдебен изпълнител, във връзка с изпълнително дело. Посочените акции са регистрирани за търговия на пода на Българска фондова борса - София АД и ще бъдат продавани на борсата на "Алтернативен пазар", сегмент : "Акции" (борсов код: 4KV) от 05.04.2012 г.