Нормативна уредба

Нов регламент (MiFID 2)

Уважаеми клиенти,

Считано от 3 януари 2018 г. са в сила изискванията на новата европейска правна рамка в областта на финансовите пазари - Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент № 600/2014 на ЕП и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти ("пакет MiFID2/MiFIR").

В процеса на регулиране на дейностите по предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, свързани с финансови инструменти, са разработени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и одобрени от Европейската комисия технически стандарти, с които се осигурява хармонизирано прилагане на изискванията на пакета MiFID 2/ MiFIR в рамките на целия Европейски съюз (ЕС).

 Първостепенната цел на направените законодателни промени е засилване на интеграцията, конкурентоспособността, ефикасността и целостта на финансовите пазари, намиращи се на територията на ЕС и гарантиране на висока степен на защита на инвеститорите.

Във връзка с прилагане на разпоредбите на национално ниво е приет нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и нови подзаконови регулации на Комисията за финансов надзор, с които се доразвиват и надграждат съществуващите изисквания към организацията на дейността на инвестиционните посредници, включително и по отношение на отношенията им с клиенти.

В съответствие с нормативните изисквания Първа инвестиционна банка АД в качеството си на инвестиционен посредник предоставя информация на своите клиенти, свързана с:

Публикуването им на интернет страницата е с цел предоставяне на информация на клиентите, съответно на потенциалните клиенти на ПИБ АД при условията на Закона за пазарите на финансови инструменти и подзаконовите актове по прилагането му и Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията).


Списък на клоновете и офисите на Fibank, в които се сключват договори и се приемат нареждания за сделки с финансови инструменти

Категоризиране на клиентите
Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) всички инвестиционни посредници категоризират клиентите си в една от следните категории:

1. непрофесионални (retail)
2. професионални (professional)
3. приемлива насрещна страна (eligible counterparty)

Нивото на защита на всяка от категориите клиенти зависи от предполагаемия опит и знания, присъщи за съответната категория и е регламентирано в ЗПФИ:
  • Непрофесионалните клиенти получават пълно ниво на защита;
  • Професионалните клиенти получават определено ниво на защита, предвидено в ЗПФИ в съответствие с техния опит и знания;
  • Приемливите насрещни страни получават най-ниска степен на защита.
Степента на защита рефлектира върху отношенията, които Банката поддържа с клиентите, като разликите са в следните насоки:
  • вид и обем на информация, която се предоставя на Клиента;
  • вид на информация, която се изисква от Клиента;
  • процес по предоставяне на инвестиционни услуги, извършване на инвестиционни дейности, изпълнение на клиентски нареждания и предоставяне на съответната степен на защита.


В дейността си като инвестиционен посредник Първа инвестиционна банка АД прилага Правила за категоризиране на клиентите, одобрени от Управителния съвет на Банката. Публикуването им на интернет страницата е с цел предоставяне на информация на клиентите, съответно на потенциалните клиенти на ПИБ, при условията на член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията.


Клиентски нареждания
Политика на ПИБ АД за изпълнение на клиентски нареждания

В качеството си на инвестиционен посредник Първа инвестиционна банка АД изпълнява нареждания за финансови инструменти при най-добри възможни резултати за клиента съгласно одобрената от Управителния съвет на Банката Политика за изпълнение на клиентски нареждания.

Публикуването й на интернет страницата е с цел предоставяне на информация на клиентите, съответно на потенциалните клиенти на ПИБ АД, при условията на член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията.

Места за изпълнение на клиентски нареждания

Съгласно изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията, Първа инвестиционна банка АД, в качеството си на инвестиционен посредник предоставя на клиентите си информация относно местата за изпълнение на клиентски нареждания, с оглед осигуряване на условия за най-добро изпълнение.

Основните места, на които ПИБ изпълнява клиентски нареждания, са:


І. Места за търговия

  • Регулиран пазар в България - „Българска фондова борса - София" - за финансови инструменти, регистрирани в Български депозитарни институции и допуснати до търговия на Българска фондова борса - София - дялови ценни книжа, права/ варанти при увеличаване на капитала; корпоративни и общински облигации; компенсаторни инструменти; борсово търгувани фондове /ETF/, български държавни ценни книжа с депозитар БНБ.
  • Регулирани пазари, многостранни системи за търговия (МСТ) и организирани системи за търговия (ОСТ) в Европа и САЩ - за дялови ценни книжа, права, облигации, приети за търговия на борсата; борсово търгувани фондове /ETF/, депозитарни разписки и други борсово търгувани инструменти.
  • E-Bond (МСТ) електронна функционалност за търговия на ДЦК на платформа Bloomberg Professional - одобрена система за търговия с държавни ценни книжа.


ІІ. Извънборсови пазари за търговия (ОТС) с деривативни инструменти и държавни, общински и корпоративни облигации, предлагани на международни пазари; и за инструменти на паричния пазар, неприети за търговия на борса, както и за финансови инструменти, допуснати до търговия на места за търговия.

Банката изпълнява за клиенти сделки с деривативни финансови инструменти върху лихвени проценти и валута, като например лихвени суапове (включително валутни лихвени суапове), лихвени суапове с горна граница, форуърдни лихвени суапове, валутни форуърди, валутни опции, гъвкави опции и др. Изпълнението на тези сделки става под формата на ОТС сделки между клиента и Банката.

Други OTC сделки (с държавни облигации или инструменти на паричния пазар) се извършват на определените за тези инструменти места на изпълнение.

ПИБ ще преразглежда периодично местата за изпълнение, отчитайки продуктите, които предоставя, с цел системно да постига най-добрите пазарно възможни резултати при изпълнение на клиентски нареждания. В тези случаи, ако е необходимо, списъкът с местата за изпълнение ще бъде актуализиран.

Конфликт на интереси
Конфликт на интереси

Съобразно дейността на Банката в качеството й на инвестиционен посредник конфликт на интереси е ситуация, която възниква във връзка с предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги и може да накърни интереса на клиент.

ПИБ АД прилага Политика за третиране на конфликти на интереси, която включва ефективни правила и процедури за недопускане конфликт на интерес и които са съставна част от вътрешната й организация и ред за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности. Те съдържат по отношение на всяка конкретна услуга или дейност, извършвана от или за сметка на ПИБ АД, обстоятелствата, представляващи конфликт на интереси или които могат да доведат до конфликт на интереси, пораждащ риск от увреждане на интересите на клиент или клиенти на Банката, включително такива обстоятелства, които са или следва да бъдат известни на Банката и които могат да доведат до конфликт на интереси, включително в резултат на структурата на групата на ПИБ АД и дейността на останалите структури към нея.

Прилаганите мерки и процедури са с цел навременно установяване и предотвратяване на възникването на конфликт на интереси, които могат да възникнат между Банката и отделните й клиенти и/или между Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, включително членовете на управителния и на контролния й орган, други лица, които могат да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на Банката и всички други лица, които работят по договор за ПИБ АД и свързаните с нея чрез контрол лица, от една страна, и клиентите, от друга.

В случай че въпреки прилагане на политиката, процедурите и мерките продължава да съществува риск от конфликт на интереси, ПИБ АД извършва дейност за сметка на клиент, след като го информира за общото естество и/или източници на потенциалните конфликти на интереси. В случай че въпреки прилаганите мерки и политика за третиране на конфликт на интереси такъв конфликт възникне, правилата осигуряват справедливо третиране на клиентите, разкриване на информация и предотвратяване увреждането на интересите на клиентите.

Публикуването на настоящата обобщена информация относно политиката на ПИБ АД за третирането на конфликти на интереси е с цел предоставянето на възможност клиентите, съответно на потенциалните клиенти на ПИБ АД, да се запознаят с нея при условията на чл. 47, параграф 1 , б. „з" и чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията.