Речник на термините

Резултати
А / а
7
Активно управление

Опитите да се постигне по-висока от съизмеримата с риска портфейлна възвръщаемост или чрез прогнозиране на общите пазарни тенденции, или чрез определяне на конкретни пазарни сектори или финансови инструменти с ценови отклонения.

Акции (Stocks)

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество. Те дават право на дивидент, право на глас в общото събрание на акционерите и право на ликвидационен дял.

Акционер (Shareholder)

 Притежател на акции в акционерно дружество.

Акционерен капитал (Equity stock) 

Сумата на номиналните стойности на акциите, издадени от акционерното дружество.

Акционерно дружество 

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разпределен на акции.

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

 Акционерно дружество, регистрирано съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания.

Аукцион на Българската народна банка (БНБ) 

Система за търгуване с държавни ценни книжа, емитирани от министерство на финансите, предлагани на първичните дилъри на държавни ценни книжа, организирана от БНБ. Първични дилъри могат да бъдат търговски банки и инвестиционни посредници. Купувачите могат да въвеждат състезателни и несъстезателни поръчки, които се класират по правилата на аукциона.

Б / б
4
Базисен пункт (Basis point)
Eдна стотна от процент - единица за измерване на промени в лихвените нива.
Безрисков актив (Risk free asset) 

Актив със сигурна бъдеща норма на възвръщаемост; обикновено за такъв се приемат краткосрочните държавни ценни книжа.

Борсов посредник / Брокер (Broker)

 Физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с ценни книжа за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар на финансови инструменти или извън него.

Български депозитарни разписки (Bulgarian Depository Receipt)

Емитирани в страната ценни книжа, предоставящи права, производни от правата по други (базови) ценни книжа, като правата по базовите ценни книжа се упражняват в полза на притежателите на производните ценни книжа.

В / в
2
Варант (Warrant)

Ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Вторичен пазар (Secondary market)

Пазар, на който се осъществява последваща търговия на финансови инструменти, след първоначалната им продажба при емитиране.

Д / д
11
Депозитарни разписки

Ценни книжа, които се издават въз основа на ценни книжа на емитент, регистриран в друга държава, и дават право на техните притежатели да упражняват правата, свързани с базовите ценни книжа.

Депозитен сертификат

 Търговска ценна книга, издадена от банка срещу срочен паричен влог.

Диверсификация (Diversification)

Включването в портфейл на различни видове активи, за да се намали рискът и подобрят инвестиционните резултати на портфейла. Например, в един портфейл могат да бъдат включени облигации на различни емитенти, с различни срокове (матуритети) и различен кредитен рейтинг.

Дивидент (Dividend)

Част от печалбата след данъчното й облагане, определена от компетентния орган на дружеството, която се разпределя между притежателите на акции.

Дилър (Dealer)

Лице, което купува и продава финансови инструменти и/или валута за своя сметка.

Доверително управление (Trust)

Управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка без специални нареждания на клиента Доверителното управление се осъществява от лицензирани инвестиционни посредници, ползващи услугите на инвестиционни консултанти.

Договорен фонд (Mutual Fund) 

Обособено имущество с цел колективно инвестиране във финансови инструменти на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество.

Договори за разлики (Contract for Difference) 

Деривативен финансов инструмент, който изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане, на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти и предварително фиксираната им в договора цена.

Доходност до падежа (Yield to maturity)

Мярка на средната норма на възвръщаемост, която може да се получи от дадена облигация, ако тя бъде задържана до датата на падежа.

Държавни ценни книжа (Government bonds)

Облигации, емитирани от Министерството на финансите за финансиране на бюджета. Те могат да бъдат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните ценни книжа са със срок на изплащане до една година, средносрочните ценни книжа са със срок на изплащане от 1 до 5 години, а дългосрочните над 5 години. На първичния пазар ДЦК се придобиват на аукциони, организирани от БНБ. 

Дюрация (Duration)

Дюрацията измерва чувствителността на цената на даден актив с фиксирана доходност (облигация). Определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията. Обикновено колкото по-дълъг е срокът до падежа, толкова по-големи са дюрацията и променливостта в цената, а колкото по-голям е купона, толкова по-малки са дюрацията и съответно променливостта в цената.

Е / е
2
Еврооблигации (Eurobonds) 

Международни облигации, деноминирани във валута, различна от тази на емитента. Например, България емитира еврооблигации, деноминирани в евро и долари.

Емитент

 Лицето, което е задължено по издадени от него финансови инструменти.

З / з
1
Записване на ценни книжа

Безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.

И / и
6
Инвестиционeн консултант

Физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество и/или инвестиционно дружество извършва инвестиционни анализи и консултации относно финансови инструменти.

Инвестиционен посредник

Лице, което по занятие предоставя инвестиционни услуги и/или извършва инвестиционни дейности.

Инвестиционна консултация

Предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на тези инструменти или преценка за инвестиране във финансови инструменти, в това число преценка относно вида, позициите и цената им, които ще представляват обект на инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез публикации, адресирани до неопределен кръг от лица.

Инвестиционно дружество (Investment fund)

Акционерно дружество, което инвестира парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции във финансови инструменти.

Инструменти на паричния пазар

Инструменти, обичайно търгувани на паричния пазар, които са ликвидни и чиято стойност може да бъде определена точно по всяко време.

Ипотечни облигации (Mortgage bonds)

Ценни книжа, които се издават от банките на основата на портфейлите им от кредити, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти (ипотечни кредити).

К / к
8
Капиталов пазар (Capital market)

Пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови инструменти - акции, облигации, компенсаторни инструменти и др.

Клиринг (Clearing)

Взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с финансови инструменти.

Колективна инвестиционна схема

Предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира във финансови инструменти парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответно на притежателите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваща се на нетната стойност на активит

Конвертируема облигация (Convertible Bond)

Облигация, която е конвертируема (по желание на притежателя) в определен брой обикновени акции на емитиращата компания.

Корпоративни облигации (Corporate bonds)

Облигация, емитирана от дадено дружество. Падеж е срокът, за който е емитирана облигацията. Датата на падеж е датата, на която емитента изплаща на държателя на облигацията главницата (номиналната стойност).

Котиране (Quote)

1. Установяване на цената (курса) на финансови инструменти, която се постига на пазара;
2. Официална публикация на борсовите курсове на ценните книжа, чуждата валута, стоките.

Крива на доходността (Yield Curve)

Графика на доходността до падежа като функция на времето, оставащо до падежа.

Купон (Coupon)

Лихва по облигация.

Л / л
4
Ливъридж (Leverage)

Нарича се още лостов ефект. Използване на заемен капитал с цел увеличаване на нормата на възвръщаемост. Използването на лостовия ефект е свързано с поемане на допълнителен риск, тъй като се увеличава не само печалбата, но и евентуалната загуба. Типични ливъридж инструменти са опциите, фючърсите и марджин търговията.

Ликвидност (Liquidity)

Ликвидността показва колко бързо даден актив може да бъде продаден и превърнат в пари. Обикновено по-ликвидните активи се смятат за по-сигурни, тъй като инвеститорът може при необходимост да се освободи от тях по-бързо. С висока ликвидност се отличават инструментите на паричния пазар и така наречените сини чипове (акции, които се отличават със значително по-висок среден търгуван обем).

Лимитирана поръчка (Limit order)

Поръчка за покупка или продажба на определено количество от даден финансов актив при достигане на определена цена. Може да бъде зададен и определен период от време, в който поръчката да бъде активна.

Лот (Lot)

Най-малък, неделим обем единици от даден актив (валута, акции, облигации и т.н.), които са предмет на търговия.

М / м
4
Марджин търговия (Margin account)

Марджин търговията се осъществява чрез заемен капитал. Клиентът открива марджин сметка при брокер, който му предоставя назаем парични средства за търговия. Обикновено заемният капитал е в определено съотношение към депозирания, например 1:10. Това означава, че със сметка в размер на 1000 лв. клиентът ще може да открие позиция на стойност 10 000 лв. 

Маркет-мейкър

Лице, което присъства трайно на финансовите пазари с цел да търгува за собствена сметка чрез закупуване и продажба на финансови инструменти срещу свои собствени средства по определени от него цени.

Матуритет (Maturity)

Остатъчен срок до падежа на даден финансов инструмент или задължение.

Модифицирана дюрация (Modified duration)

 Измерител, показващ относителната промяна в цената на облигацията при промяна в лихвените проценти.

Н / н
1
Нетна стойност на активите (Net Asset Value)

Общата стойност на всички активи в портфейла на колективната инвестиционна схема, намалена с всички задължения.

О / о
4
Облигации (Bonds)

Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента.

Облигация с плаваща лихва

Облигация, чиято купонна лихва се коригира периодично в съответствие с определена пазарна лихва.

Опция (Option)

Опцията представлява право, но не и задължение, за покупка или продажба на даден актив на фиксирана цена до определена дата (падеж). Call-опциите дават право на покупка, а Рut-опциите - на продажба. Цената на упражняване наричана още "страйк" и представлява фиксираната цена, по която може да се купи или продаде базовия актив. 

Офсетова сделка

Сделка, при която се извършва обратна на съществуваща вече сделка с цел нейното закриване.

П / п
12
Пазарен оператор

Едно или повече лица, които управляват и/или организират дейността на регулиран пазар. Пазарният оператор може да бъде самият регулиран пазар.

Пазарна капитализация (Market capitalization) -

Пазарната стойност на акционерния капитал на публична компания в определен момент. Изчислява се чрез броя издадени акции умножени по текущата им пазарна цена.

Пазарна поръчка (Market order)

Поръчка за покупка или продажба на даден финансов инструмент по най-добрата насрещна цена към момента на изпълнението й.

Пазарна цена (Market price)

Паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

Паричен пазар (Money market)

Пазар, на който се търгуват краткосрочни финансови инструменти. Те са с матуритет по-малък от една година и обикновено се използват за заемане на ликвидност.

Права (Rights / Subscription rights)

Ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

Предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (UCITS)

Представлява последната до момента европейска версия за регулиране създаването и предлагането на колективни инвестиционни схеми, включително взаимни и борсово търгувани фондове. UCITS дават възможност за презграничното маркетиране на продукт, който вече е регистриран на европейска борса. Почти всички ETF са структурирани да отговарят на UCITS регулациите.

Привилегировани акции (Preferred shares/stocks)

Акции, които изразяват определен клас на собственост, който е в привилегирована позиция, спрямо обикновените акционери (виж. Акции), по отношение на активите и печалбата на акционерното дружество – емитент. Обикновено привилегированите акции са без право на глас, но разпределят дивидента преди този на обикновените акционери. В някои случаи преференциалните акции имат право на преференциален дивидент.

Проспект

Документ, който съдържа подробна информация за емитента на даден финансов инструмент и за самата емисия.

Публично дружество

Акционерно дружество, което има регистрирана емисия ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар или чиито ценни книжа се търгуват на такъв пазар.

Първичен пазар (Primary market)

Пазар, на който се извършва първично публично предлагане.

Първично публично предлагане (IPO - Initial Public Offering)

Предлагане на новоемитирани финансови инструменти на широк кръг от инвеститори.

Р / р
4
Регулиран пазар

Многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни.

Репо (Repo)

Договор с ангажимент за обратна сделка. Сделка, при която едната страна продава (купува) финансов инструмент и едновременно с това се задължава да го закупи (продаде) обратно след определено време по предварително фиксирана цена.

Риск (Risk)

Възможността да се получи различна от очакваната възвръщаемост на инвестицията. Това включва вероятност от загуба на част от инвестираните средства или на цялата инвестиция.

Рискова премия (Risk premium)

Очаквана възвръщаемост, надхвърляща тази на безрисковите ценни книжа. Премията представлява компенсация за риска на една инвестиция.

С / с
7
Сетълмент (Settlement)

Изпълнението на задълженията по една сделка с финансови инструменти за доставка на финансовите инструменти във владение на купувача и насрещното плащане в полза на продавача.

Сини чипове (Blue chips)

Акции, които се отличават със значително по-висока репутация и среден търгуван обем.

Скалпиране (Scalping)

Търгуване в изключително кратки времеви интервали. Позициите се държат по няколко минути и се цели извличане на бързи печалби.

Спекулант (Speculator)

Лице, което обикновено поема по-висок инвестиционен риск, с цел получаване на по-висока възвръщаемост. Търгуваните инструменти обикновено са с висок ливъридж и позициите се държат сравнително кратко време.

Спот курс (Spot rate)

Настоящата стойност на някакъв актив за разлика от цената по фючърс, форуърд или опция.

Спред (Spread)

Разликата между курс "купува" и курс "продава" на даден финансов инструмент.

Стоп поръчка (Stop Loss Order)

Вид лимитирана поръчка, която се изпълнява, когато пазарната цена на търгувания финансов инструмент достигне предварително посочена пазарна цена. Обикновено се използва за ограничаване на евентуалната загуба от открити позиции.

У / у
2
Управление на портфейли (Portfolio management)

Управление на инвестиционни портфейли, по възлагане от клиенти, което се извършва по преценка на инвестиционния посредник за всеки отделен клиент и инвестиционните портфейли, които включват един или повече финансови инструменти.

Управляващо дружество

Акционерно дружество, което управлява дейността на колективна инвестиционна схема, включително управление на инвестициите, администриране на дяловете/акциите, маркетингови, правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите.

Ф / ф
3
Форуърд (Forward)

Нестандартизиран договор между две страни съответно да купят или продадат даден актив на определена бъдеща дата при предварително договорена цена. Форуърдният контракт, за разлика от фючърсния контракт, се търгува извънборсово и параметрите по договора между двете страни не са стандартизирани. При този тип инструменти всяка от страните е изложена на кредитния риск на насрещната страна по договора.

Форуърдни курсове (Forward rates)

Котировки на цени по срочни сделки, показващи каква стойност ще има даден финансов инструмент или стока след определен период от време. Тук се отчитат разходите, свързани със съхранение на актива, възможната промяна в търсенето и предлагането му и др.

Фючърс (Futures)

Стандартизиран финансов инструмент, който се търгува на регулирани пазари за финансови инструменти и изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определено количество от даден актив (ценни книжа, пазарен индикатор или стока) по предварително фиксирана цена на определена дата.

Х / х
1
Хеджиране (Hedge)

Начин на намаляване на риска чрез извършване на срочни сделки така, че съществуващият риск по някоя предварително сключена сделка или налична позиция да бъде избегнат или сведен до минимум срещу заплащане на договорената цена на хеджирането.

Ц / ц
3
Ценна книга с фиксиран доход (Fixed income security)

Ценна книга (облигация), която изплаща определен, фиксиран паричен поток през даден период от време.

Ценни книжа (Securities)

Прехвърлими права, регистрирани в депозитарна институция (безналични ценни книжа) или документи, материализиращи прехвърлими права (налични ценни книжа), които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, като: акции, облигации, ДЦК, права и др.

Централен депозитар (Central securities depository)

Институция, чиято основната дейност се състои в поддържането на централизиран регистър на финансовите инструменти, отразяване на сделките с безналични финансови инструменти, клиринг, сетълмент, процеса по заемане на финансови инструменти и др. В България тази дейност се осъществява от Централен депозитар АД., който открива и води такива сметки.