Инвестиционни услуги и дейности

от Fibank

Първа инвестиционна банка АД е вписана като акционерно дружество в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831094393, регистрирано с регистрационен номер: РГ–03–079 (писмо Р-05-228 на КФН от 30.07.1997 г.) като инвестиционен посредник в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) и притежаващо универсална лицензия №РД22-2257/16.11.2009 г., издадена от Българската народна банка (София, 1000, пл. "Княз Александър І" №1), за осъществяване на банкова дейност в страната и чужбина.

Първа инвестиционна банка АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК, вписано в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) с решение № 759-ПД от 13.06.2007 г. и в търговския регистър към Агенцията по вписванията с решение от 04.06.2007 г., със съдебнорегистриран капитал в размер на 110 000 000 лева, разпределен в 110 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност един лев всяка.

Първа инвестиционна банка АД е регистрирана като инвестиционен посредник в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор (гр. София 1000, ул. ”Будапеца” №16) с регистрационен номер: РГ–03–079, с писмо Р-05-228 от 30.07.1997 г.

Първа инвестиционна банка АД е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа, съгласно водения от Министерството на финансите списък на първичните дилъри на ДЦК в страната.

Първа инвестиционна банка АД е член на Българска фондова борса – София АД и член на Централен депозитар АД.

В качеството си на инвестиционен посредник банката осъществява посредническа дейност при търговията с богата гама от финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар и извън него, както в страната, така и на чуждестранните капиталови пазари. Като член на БФБ – София, ПИБ АД изпълнява сделки с всички финансови инструменти, регистрирани на борсата. Едновременно с това банката търгува и на извънборсовия пазар, както с дялови ФИ, така и с дългови. Като член на Централен депозтар АД ПИБ АД извършва трансакции с всички регистрирани в ЦД финансови инструменти. ПИБ е първичен дилър на държавни ценни книжа (ДЦК) и активно търгува с дългови инструменти на местния и чуждестранен пазар, както държавен дълг, така и корпоративен.