Депозит "Активно управление"

Депозит с атрактивна доходност

Предимства

Атрактивен лихвен процент

Валути

BGN и EUR

Възможности

Неограничено довнасяне през целия срок

Срок

9 или 18 месеца

Срочен депозит "Активно управление" е за Вас, ако желаете:

 • атрактивна доходност за кратък период от време
 • времева гъвкавост
  Можете да изберете период, за който да депозирате парите си в банката - 9 или 18 месеца.
 • да довнасяте свободно суми по депозита;
 • да обслужвате депозита във всеки клон на банката.

  Характеристики:

  • предназначен за клиенти физически лица;
  • валута - левове или евро;
  • минимална сума за откриване на депозита - 3 000 лева / 1 500 евро.

  Лихвени проценти на годишна база:

  BGN

  EUR

  9 месеца 0,25% 0,25%
  18 месеца 0,35% 0,35%

  Допълнителна информация:

  • депозитът се подновява автоматично всеки път за първоначалния срок, съответно 9 или 18 месеца;
  • такси и комисиони - съгласно действащата Тарифа на Fibank;
  • теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита;
  • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
  • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.