Детски Спестовен влог

Предимства

Нарастващ лихвен процент

Валути

BGN, EUR, USD, GBP

Удобства

Неограничено довнасяне

Срок

Регулярно изплащане на лихвата на всеки 31 декември

Нашето предложение

Детски спестовен влог -  подходящ подарък за вашите деца, внуци и роднини:

 • можете да го откриете в левове, евро, щатски долари или британски лири;
 • без минимална сума за откриване
 • лихва - 0.25% годишно за всички валути;
 • бонус - всяка календарна година лихвеният процент нараства с 0.20%;
 • без такса за откриване и поддържане;
 • без ограничение можете да теглите и внасяте суми по влога.

и още:

 • титуляр на влога е непълнолетно лице до 18 години
 • вложител е пълнолетно лице, откриващо влога, без изискване за роднинска връзка;
 • впоследствие всяко друго лице, различно от вложителя може да внася суми по влога;
 • лихвата се изплаща: веднъж годишно - на 31 декември или при закриване на влога;
 • теглене на суми от влога могат да извършват:
  • при малолетен титуляр (до 14 години) - от законните му родители с разрешение на районния съд;
  • при непълнолетен титуляр (от 14 до 18 години) - от титуляря, с писмено съгласие на единия родител при разрешение от районния съд;
  • от титуляря, ако е навършил пълнолетие или е навършил 16 години и е встъпил в брак.

Допълнителна информация:

 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на FIbank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.Откриване

Лесно и бързо можете да откриете спестовен влог във всеки клон на Fibank.

Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • представите "Акт за раждане" на детето;
 • попълните искане за откриване на влог;
 • подпишете Договор;