Периодични преводи

Първа инвестиционна банка АД предлага на своите клиенти услугата "Периодичен превод", като прилага Общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги (актуализирани, в сила от 01.10.2010 г.), които са съобразени със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и Наредба №3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и използване на платежни инструменти.

Тази услуга ви дава възможност с еднократно ваше нареждане да извършвате периодични плащания от и по посочена от вас сметка, конкретна сума и основание, на определена дата всеки месец или в друг интервал от време. Преводите ще бъдат изпълнявани до посочената от вас крайна дата или прекратени при изричното ви нареждане. Междувременно имате възможност да променяте условията по това плащане - сума, периодичност, дата на плащане, сметка и т.н.

Предимствата за вас:
  • спестено време - всяко плащане се извършва, без да е необходимо да посещавате Банката - достатъчно е само едно първоначално нареждане;
  • улеснение - не е необходимо Вие да се грижите за своите регулярни плащания - Банката ще ги следи и извършва вместо Вас;
  • удобство - можете да наредите своите плащания от сметката, по която получавате заплатата си – разплащателна или картова.
При какви случаи бихте могли да ползвате услугата "Периодични преводи":
Какво е необходимо да направите, за да се възползвате от услугата:

1. Да имате разплащателна сметка или дебитна карта към разплащателна сметка.
2. Да попълните нареждане за периодични преводи - формуляр на Банката и да го подадете в най-близкия клон на банката.