Студентски кредити

Предимства

Гратисен период

Срок

До 10 години

Цел

Студентски кредит съгласно ЗКСД

Максимален размер

Всички дължими такси за обучение или минималната работна заплата умножена по броя на месеците за съответния семестър

Нашето предложение

Вашето обучение е във Вашите ръце!

Студентски кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Студентският кредит е предназначен за финансиране на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение.

Fibank отпуска следните видове кредити с държавна финансова подкрепа за целия или за част от периода на обучение съгласно учебния план:

 • Кредит за заплащане на таксите за обучение на студент или докторант;
 • Кредит за издръжка.

Кредитоискателят може да кандидатства за получаване на един или и на двата вида кредита.Параметри на кредитите:

Mаксимален размер
 • кредит за заплащане на такси за обучение - определя се на база дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно - квалификационна степен;
 • кредит за издръжка - определя се на база сбора от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на кредита, умножена по броя на месеците през съответния семестър.
ВалутаBGN
Срок
до 10 години, след изтичане на гратисния период
Гратисен период

От сключване на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа съгласно учебния план, съответно от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. По време на гратисния период Банката начислява лихва върху усвоената част от главницата, която се капитализира годишно.

През разрешения гратисен период Вие не заплащате дължимата лихва и главницата по кредита.

Лихвени условия

7%

Изплащане

на равни месечни погасителни вноски

Обезпечениебез изискване за поръчител/и
Начин на усвояване
 • кредит за заплащане на такси за обучение - на части чрез преводи по банкова сметка на висшето училище или научната организация в размер, равен на дължимата такса за обучение за съответния семестър;
 • кредит за издръжка - на части по сметка, водена на името на Кредитополучателя в Банката.
Начин на изплащанеравни месечни (анюитетни) вноски, след изтичане на гратисния период съгласно погасителен план, изготвен към последния ден на гратисния период.
Такса за кандидатстванене се дължи
Комисиона за отпусканене се дължи
Комисиона за управлениене се дължи
Комисиона за предсрочно погасяванене се дължи
Комисиона за ангажиментне се дължи


За студентски кредит, извън закона за кредитиране на студенти и докторанти, може да кандидатствате срещу допълнително обезпечение - поръчителство от трето лице, което с дохода си гарантира изплащането на кредита.Кандидатстване и документи

При кандидатстване за кредит студентът/докторантът следва да:

 • има българско гражданство, гражданство на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство (Лихтенщайн, Исландия и Норвегия) или на Конфедерация Швейцария;
 • не е навършил 35 години;
 • се обучава в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър" (бакалавър или професионален бакалавър) или „магистър", или на образователна и научна степен „доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование (Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и други научни организации);
 • няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен;
 • не е отстранен и не е прекъснал обучението си освен в следните случаите: прекъсване поради болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване или за обучение в друго висше училище или научна организация;
 • няма други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца.

В случай че отговаряте на тези изисквания и желаете да кандидатствате за кредит от Fibank, е необходимо:

 • В избран от Вас клон на Fibank да попълните "Искане за отпускане на кредит" и да приложите към него документите, посочени във формуляра или допълнително поискани от кредитния специалист;


Студентът/ докторантът, кандидатстващ за кредит с държавна финансова подкрепа, подава:

 • Искане за кредит (по образец на Банката):
 • копие от документ за самоличност;
 • уверение (по образец), издадено от висше училище или научна организация, удостоверяващо качеството студент или докторант с право да се запише за следващ семестър съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗКСД;
 • декларация за свързаност (по образец на Банката);
 • други документи, ако това се налага за изпълнение на законови изисквания и са пряко свързани с договора за кредит.


При кандидатстване за кредит за издръжка, освен посочените по-горе документи, следва да се представят и:

 • копие от акт за раждане, в който студентът или докторантът е посочен като родител;
 • в случай на пълно осиновяване - копие от влязло в сила съдебно решение, с което е уважено искането за осиновяване и в което студентът или докторантът е посочен като осиновител;
 • документ, издаден от висше училище или научна организация, удостоверяващ, че студентът или докторантът е имал такова качество в годината на раждане или съответно осиновяване на детето;

При кандидатстване за кредит от студент/докторант - чуждестранен гражданин Банката изисква да предостави:

 • удостоверение от съответния кредитен регистър на страната, чийто гражданин е;
 • удостоверение за продължително или постоянно пребиваване, издавано от дирекция „Миграция" на МВР;
 • или други документи.


Документите следва да са легализирани по съответния ред или заверени с апостил, ако са издадени, съответно заверени от орган на държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове (Конвенцията за апостил).