Управление на активи

Доверително управление

Fibank разполага с висококвалифициран екип от специалисти в областта на управлението на активи. Портфолио мениджърите на дирекция "Управление на активи" са лицензирани от Комисията за финансов надзор (КФН) инвестиционни консултанти. Тяхна отговорност е структурирането и управлението на индивидуални инвестиционни портфейли. Подборът на финансови инструменти при формирането на всеки индивидуален портфейл се базира на всички финансови пазари, на които оперира банката. Това позволява използването на богата гама от класове активи и прилагането на гъвкави стратегии при управлението им.

Подборът и управлението на всеки един индивидуален портфейл се извършва след детайлна оценка на финансовото състояние на клиента, неговия предишен опит в областта на пазарите на финансови инструменти, готовността и възможността му да поема рискове. Клиентът активно участва в процеса на изготвяне на рисковия профил, определяне на инвестиционните цели, хоризонт и ограничения на портфейла.