Депозитарни и попечителски услуги

Депозитарните услуги представляват дейности, свързани с администрирането и съхранението на финансови инструменти като: откриване и водене на сметки за финансови инструменти, издаване на удостоверителни документи на притежателите на финансови инструменти, прехвърляне на финансови инструменти, администриране на корпоративни събития и др.

Първа инвестиционна банка е член на Централен депозитар АД, което позволява да предложим на нашите клиенти пълна гама от депозитарни услуги на българския капиталов пазар:

  • откриване на клиентска сметка за финансови инструменти към регистъра на ПИБ при “Централен депозитар" АД;
  • издаване на депозитарни разписки;
  • прехвърляне на финансови инструменти от собствена сметка на клиента по клиентска сметка към регистъра на ПИБ при ЦД;
  • прехвърляне на финансови инструменти от клиентска сметка, водена по регистъра на ПИБ при ЦД по клиентска сметка при друг инвестиционен посредник;
  • администриране на процеса по получаване на дивиденти или купонни плащания, разпределение на акции от нови емисии, разпределение на права върху акции, конвертиране на ценни книжа.

Първа инвестиционна банка извършва и други депозитарни услуги, включително и попечителство на финансови инструменти (упражняване на правата по тях) в зависимост от договореностите с клиента.

Дългогодишното сътрудничесто на ПИБ АД с водещи чуждестранни депозитарни банки позволява на клиентите да се възползват от пълна гама депозитарни и попечителски услуги за финансови инструменти, регистрирани на чуждестранни пазари. ПИБ АД предлага покритие на развитите пазари в Европа и САЩ, развиващите се пазари - централна и източна Европа и Русия и Азия.

Първа инвестиционна банка предлага извършване на попечителски услуги. Това включва държане на финансови инструменти за сметка на клиенти и администриране на прехвърляния и корпоративни събития:

  • съхранение на налични финансови инструменти, респективно водене на регистър на безналични финансови инструменти в депозитарна институция (местна или чуждестранна);
  • получаване на текущ доход по финансови инструменти (дивиденти, купонни плащания и др.), държани за сметка на клиенти;
  • корпоративни събития: сливане, придобиване, разделяне, разпределяне на дивидент под формата на разпределяне на допълнителни (безплатни) акции, сплит, увеличаване на капитала на дружество чрез права или чрез разпределяне на допълнителни акции и др.;
  • трансакции с финансови инструменти по нареждане на клиенти;
  • банка депозитар на колективни инвестиционни схеми.