Инвестиционно банкиране

Набирането на средства чрез капиталовия пазар е една алтернатива на банковия кредит. Това можe да се осъществи чрез емитиране на дългови (облигации) или дялови (акции) инструменти. Първа инвестиционна банка в тясно взаимодействие със своите клиенти предлага пълна гама от услуги по инвестиционно банкиране: изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, търгови предложения, разкриване на дялово участие, увеличение на капитал на акционерно дружество, включително:

  • администриране на процеса по публично предлагане на ценни книжа: изготвяне на проспекти, внасяне за одобрение на проспекта в Комисията за финансов надзор и регистрация на емисията в "Централен депозитар АД" и "Българска фондова борса - София" АД;
  • изготвяне и осъществяване на търгови предложения по изкупуване и замяна на акции от публично дружество, вкл. всички административни процедури;
  • подготовка и осъществяване на увеличение на капитала на акционерно дружество - административни процедури, проучване на инвеститорския интерес, подготовка на информационен меморандум, набиране на оферти, текущо управление на процеса по набиране на средства;
  • консултации и анализи, свързани с капиталовите пазари.