Депозит "Малечко Палечко"

Депозитът за Вашите деца

Предимства

неограничено довнасяне през целия срок

Валути

BGN, EUR, USD, CHF, GBP

Подходящо за

лица до 18 години

Срок

12,18,24,36 месеца

Нашето предложение

Какво печелите с депозит "Малечко Палечко"?

 • дългосрочна инвестиция за бъдещето на Вашето дете;
 • гарантирана висока доходност по депозита;
 • голям избор на валута.


Характеристики на депозита:

ВалутаBGN, EUR, USD, GBP, CHF
Лихва
съгласно действащия Лихвен бюлетин на Fibank + 0.25% надбавка над стандартния лихвен процент по депозити в съответната валута
Срок
12, 18, 24 и 36 месеца
Минимална сума за откриване
не се изисква

и още:

 • титуляр на депозита е лице, ненавършило пълнолетие (до 18 г.);
 • вложител на депозита е пълнолетно лице, което открива депозита или внася суми по него, без изискване за роднинска връзка с титуляря;
 • теглене на суми от депозитната сметка може да се извършва от:
  • при малолетен титуляр (до 14 г.) - от законните му представители с разрешение на районния съд;
  • при непълнолетен титуляр (от 14 до 18 г.) - от титуляря с писмено съгласие на единия родител при разрешение от районния съд;
  • от титуляря, ако е навършил пълнолетие или е навършил 16 г. и е встъпил в брак.

Допълнителна информация:

 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.

Откриване

Можете да откриете депозит във всеки клон на Fibank. Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • представите "Акт за раждане" на детето;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.