Промени в Тарифа и Общи условия

относно Инвестиционни услугу и дейности

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в нормативната уредба на Инвестиционни услуги и дейности.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са актуализирани таксите и комисионите за сделки, операции и услуги, свързани с финансови инструменти в разделите за физически лица и бизнес клиенти от Тарифата на Банката. Промените в Тарифата влизат в сила от 16.06.2018 г., като с тях можете да се запознаете тук.

Приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти и приложения към тях

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 15.05.2018 г. на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД са приети нови Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти (Общите условия) и приложения към тях, в сила от 16.06.2018 г., с които можете да се запознаете, както следва:

Приетите Общи условия и приложенията са в съответствие с новия Закон за пазарите на финансови инструменти (Обн. - ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) и имат за цел съобразяване с изискванията на приложимото местно и европейско законодателство.

Промени в приложение към Общите условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 20.12.2016 г. Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД прие промени в Политиката за третиране на конфликти на интереси на Първа инвестиционна банка АД като инвестиционен посредник (Политиката), която е неразделна част от Общите условия, приложими към договори с клиенти за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти. Промените са свързани с привеждане на Политиката в съответствие с новите изисквания, произтичащи от Регламент (ЕС) № 596/ 2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарната злоупотреба. С актуализираната версия на документа можете да се запознаете тук.
Промените са в сила от 23.01.2017 г.

Промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД, приложими към договори с клиенти за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 02.08.2016 г. Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД прие промени в Общите условия, приложими към договори с клиенти за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти, с които уточнението в чл.70 ал.4 отпада. С променените Общи условия можете да се запознаете тук.
Промените са в сила от 05.09.2016 г.

Промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД, приложими към договори с клиенти за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение от 20.04.2016 г. Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД в съответствие с измененията в Наредба N 38 на КФН от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2016 г.) прие промени в Общите условия, приложими към договори с клиенти за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти, с които можете да се запознаете тук, както и в следните приложения към тях:

  • Политика за третиране на конфликти на интереси на Първа инвестиционна банка АД като инвестиционен посредник, с които можете да се запознаете тук;
  • Описание на мерките, които ПИБ АД предприема, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиенти и на системите за компенсиране на инвеститорите или гарантиране на влоговете, с които можете да се запознаете тук;
  • Условия на Първа инвестиционна банка АД, приложими към сключване на договори с клиенти от разстояние и подаване на нареждания за сделки и трансакции с финансови инструменти чрез дистанционни способи, с които можете да се запознаете тук.

Промените са в сила от 22.04.2016 г., а за сключените преди тази дата договори - от 21.05.2016 г.