Квоти за емиции парникови газове

Описание

Квоти за емисии парникови газове – това са инструменти, изразяващи правото за производството на единица обем (един тон) парникови газове. В основата на действащата регулаторна рамка, уреждаща съществуването и търговията с въглеродните емисии, е протоколът от Киото от 1997 г. Той постановява конкретни задължения за държавите - участнички (т.нар. държави от Приложение I) за ограничаване на емисиите парникови газове спрямо индивидуалните им реални нива от 1990 г., която се определя като базова. Протоколът дефинира три механизма, чиято цел е да оптимизират разходите за постигане на поетите ангажименти от държавите от Приложение I.

Механизмите са следните:

1. Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) е главен механизъм в политиката на ЕС в борбата с климатичните промени. Тя е ключов инструмент за ефективно редуциране на емисиите от парникови газове, генерирани от промишлеността. ЕСТЕ стартира 2005 г. и работи на принципа на лимитиране и търговия (cap and trade) на парникови газове. Това означава, че съществува лимит на общия обем емисии, произведени от всички инсталации (заводи, топло електроцентрали и др.) в страните от Приложение I от Протокола от Киото. В рамките на този лимитиран общ обем участниците на пазара (ЕСТЕ) могат да купуват и/или продават емисии. Универсалният прехвърлим инструмент на ЕСТЕ е EUA (European Union Allowance). EUA се търгуват на редица европейски борси, както и на извън борсовия пазар. Те могат да се търгуват както на текущия реален пазар (спот), така и на срочния пазар.
2. Чисто развитие (Clean Development Mechanism). Този механизъм е дефиниран в чл. 12 от Киото протокола и цели да подпомогне развиващите се страни в постигането на устойчиво развитие, като разрешава на развити страни да финансират проекти за намаляване на емисиите парникови газове в развиващите се държави и в резултат на това да получат сертифицирани намаления на емисии. Механизъм "Чисто развитие" определя различните етапи, през които трябва да премине всеки проект, за да получи Сертифицирани единици редуцирани емисии. Основен принцип на действие на механизма е сертифицирането и валидирането, че в резултат на инвестициите в проекта действително е постигнато намаление на емисиите парникови газове.
Сертифицираните единици редуцирани емисии (Certified Emission Reduction) се издават по силата на механизъм "Чисто развитие" на Протокола от Киото. Измерват се в един тон въглероден диоксид еквивалент. Сертифицираните единици редуцирани емисии могат да се търгуват и използват от развитите страни за изпълнение на задълженията им за намаление на емисиите парникови газове по Киото протокола. Благодарение на т.нар "Свързваща директива" на ЕС тези кредити могат да се използват в определени количества и от инсталациите, участнички в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).
3. Съвместно изпълнение (Joint Implementation) е проектен механизъм между две държави от Приложение I. Всеки реално спестен тон въглероден двуокис, вследствие на изпълнението на съвместен проект на двете държави генерира т. нар. ERU (Emission reduction Unit).

Първа инвестиционна банка предлага:

Търговия с всички инструменти по механизмите за редуциране на емисиите парникови газове - EUA, CER, ERU - на българския и чуждестранните пазари;
Управление/оптимизиране на експозиции с цитираните инструменти.


Обща информация
Документи:
  • Договор за посредничество при сделки с финансови инструменти;
  • Нареждане за сделка с финансови инструменти;
  • Документ за категоризация на клиента;
  • Уведомление за целесъобразност на предоставяната услуга;
  • Други документи (получават се на място в Банката);
  • Общи условия, приложими към договори с клиенти на Първа инвестиционна банка АД за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти.

Прилагат се такси и комисиони, съгласно действащата Тарифа на Банката.

Сключване на договори, даване на нареждания, поръчки или заявки, както и всякакви други правни действия от името и за сметка на клиента чрез пълномощник са допустими само ако се представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни и/или разпоредителни действия с финансови инструменти, и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти.

Първа инвестиционна банка АД в изпълнение на нормативните изисквания и с цел клиентите, съответно потенциалните й клиенти, да вземат базирано на информираност инвестиционно решение, предоставя описание на вида и характеристиките на предлаганите и търгувани от Банката, в качеството й на инвестиционен посредник, финансови инструменти и рисковете, свързани с тях.

Следва да се има предвид, че инвестирането във финансови инструменти може да донесе на инвеститора допълнителни рискове от непредвидени промени в икономическата и пазарната среда, както и инвеститорът да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на конкретните финансови инструменти.

Инвестирането във финансови инструменти носи също така и риска от загуба на цялата направена инвестиция.

Рискове

Търговията с квоти за емисии парникови газове се характеризира с редица рискове като ликвиден, валутен, кредитен, сетълмент риск.

Ликвидният риск се свежда до вероятността инвеститорът да не може да закупи или продаде желания от него обем от квоти за емисии парникови газове поради липсата на достатъчно по обем насрещно предлагане, респ. търсене.

Валутният риск характеризира възможността за неблагоприятни последици, породени от движението на обменния курс на валутата, в която се търгуват финансовите инструменти и валутата, която се явява местна за инвеститора. При квотите за емисии парникови газове търговията се извършва главно в евро. Поради фиксираното съотношение между евро и български лев, търговията с квотите носи незначителн валутен риск.

Кредитният риск се изразява във възможността от неизпълнение или забавяне на вече сключена сделка с квоти за емисии парникови газове по вина на насрещната страна по сделката. Тъй като при търговията им не се прилага принципа на "доставка срещу заплащане", съществува риск.

Сетълмент рискът се изразява в несигурност относно приключването на вече договорена и сключена сделка с квоти за емисии парникови газове в резултат на проблем при регистъра на квотите. Този регистър е централизирана, национална институция, която води (най-често електронен) систематизирана информация относно наличностите на квоти за емисии парникови газове, извършва прехвърлянето им, както и други административни дейности.